Koninklijk Besluit van 21 maart 2021
gepubliceerd op 03 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021200644
pub.
03/05/2021
prom.
21/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021200644

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


21 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de classificatie (geregistreerd op 5 oktober 2009 onder het nummer 94699/CO/121 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010, Belgisch Staatsblad van 6 juli 2010) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de classificatie (geregistreerd op 5 oktober 2009 onder het nummer 94699/CO/121 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010, Belgisch Staatsblad van 6 juli 2010).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de classificatie (geregistreerd op 5 oktober 2009 onder het nummer 94699/CO/121 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010, Belgisch Staatsblad van 6 juli 2010) (Overeenkomst geregistreerd op 12 november 2020 onder het nummer 161891/CO/121) Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters uit de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en anderen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal eveneens van toepassing zijn op elke arbeider of werkster in loondienst, met een onbeperkt of tijdelijk contract, voor werkzaamheden die in België worden uitgevoerd, welke ook het vestigingsland van de werkgever weze.

Art. 2.In artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de classificatie, wordt de beschrijving van de categorie 8. Handlanger zonder vakopleiding in de industriële reiniging aangevuld met volgende bepaling : "Dit betekent dat de handlanger met een anciënniteit van 6 maanden in de categorie 8, die met succes een van de in de eerste paragraaf geciteerde opleidingen heeft gevolgd, gepromoveerd wordt van de categorie 8 naar de categorie 8.A.".

Art. 3.In hetzelfde artikel 2 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de beschrijving van de categorie 8.A Handlanger aangevuld met volgende bepaling : "Uiterlijk na 12 maanden anciënniteit in de categorie 8.A worden de werknemers automatisch gepromoveerd van categorie 8.A naar categorie 8.B.".

Art. 4.In hetzelfde artikel 2 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, wordt een categorie 8.F Keurmeester ingevoegd, geformuleerd als volgt : "Categorie 8.F Keurmeester Een keurmeester is in het bezit van een geldig opleidingscertificaat en bevoegd voor het uitreiken van keuringscertificaten en is belast met het keuren van materialen, maskers, druk vacuüm- en hogedrukmateriaal en chemisch technische reinigingsapparatuur.".

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2020 en heeft dezelfde geldigheidsduur, dezelfde opzeggingsmodaliteiten en termijnen als de arbeidsovereenkomst welke zij wijzigt.

Art. 6.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisatie anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^