Koninklijk Besluit van 21 maart 2021
gepubliceerd op 03 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot invoeri

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021200706
pub.
03/05/2021
prom.
21/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021200706

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


21 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot invoering van een dagvergoeding voor dienstreizen en de vergoeding voor "slaap-uren" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot invoering van een dagvergoeding voor dienstreizen en de vergoeding voor "slaapuren".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot invoering van een dagvergoeding voor dienstreizen en de vergoeding voor "slaapuren" (Overeenkomst geregistreerd op 26 november 2020 onder het nummer 162110/CO/121)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers, behorend tot de categorieën 8 van de functieclassificatie uit de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, K.M.O. en anderen.

Onder "werknemers behorend tot de categorieën 8 van de functieclassificatie" wordt verstaan : de werknemers van de industriële reiniging, zoals voorzien bij artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de classificatie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2010.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is eveneens van toepassing op alle arbeiders of werksters in loondienst, met een contract voor onbepaalde duur of tijdelijk contract, voor werkzaamheden die in België worden uitgevoerd, welke ook het vestigingsland van de werkgever weze.

Art. 2.De laatste zin van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot invoering van een dagvergoeding voor dienstreizen en de vergoeding voor "slaapuren", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 juli 2007, Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2007, wordt vervangen door volgende bepalingen : "Vanaf 1 oktober 2020 wordt deze dagvergoeding gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer, zoals de lonen.".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2020 en heeft dezelfde geldigheidsduur, dezelfde opzeggingsmodaliteiten en -termijnen als de arbeidsovereenkomst welke zij wijzigt.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisatie anderzijds, vervangen door de door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^