Koninklijk Besluit van 21 november 2001
gepubliceerd op 09 februari 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013212
pub.
09/02/2002
prom.
21/11/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 2000;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 30 maart 2000 tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het inschakelingparcours van werkzoekenden naar startbanen, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst, inzonderheid op de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 november 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 5 december 2000;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat arbeidsovereenkomsten, uitgewerkt in het kader van het Rosettaplan, werden afgesloten vanaf 1 december 2000; dat de periode gedekt door de projecten die in samenwerking tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest werden uitgewerkt tot 31 december 2001 loopt; dat een bedrag van 500 miljoen BEF hiervoor in de begroting 2000 ingeschreven werd en dat een deel van dit bedrag al aan de inwerkingtreding besteed moet worden;

Gelet op het Advies van de Raad van State, gegeven op 25 april 2000 in toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : 1° de wet : de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid;2° het koninklijk besluit : het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op de artikelen 4 en 5, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 2000;3° het Samenwerkingsakkoord : Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst;4° de Minister : de federale Minister van Werkgelegenheid;5° de openbare dienst belast met het toezicht en de opvolging van de globale projecten : de Directie van de inschakeling in het arbeidsproces van de Administratie van de Werkgelegenheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;6° de RSZ-PPO : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;7° de RSZ : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 2.Dit besluit bepaalt de nadere regels voor de aanwending en de verdeling van de begroting voor de globale projecten van het Waalse Gewest voor een onbepaalde duur. HOOFDSTUK II. - Aanwending en verdeling van de financiële middelen

Art. 3.§ 1. De Minister verdeelt volgens de bijzondere regels voorzien in dit hoofdstuk, per kwartaal, de bedragen van de begroting toegekend aan de globale projecten.

Dit maximum bedrag komt vanaf 1 december 2000 tot 31 december 2001 voor de het Waalse Gewest overeen met 208 112 535 BEF. De uitbetaligen komen op jaarbasis overeen met de volgende bedragen : - 166 674 750 BEF voor de startbaanovereenkomsten bedoeld in artikel 2 van het Samenwerkingsakkoord; - 41 437 785 BEF voor de startbaanovereenkomsten bedoeld in artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord. § 2. Het bedrag bedoeld in § 1 wordt enkel toegekend voor de financiering van de startbaanovereenkomsten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van het Samenwerkingsakkoord. HOOFDSTUK III. - Betaling Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 4.De betalingen van het bedrag bedoeld in artikel 3 van dit besluit worden toegekend wanneer de bepalingen voorzien in dit besluit gerespecteerd worden. Afdeling 2. - Trimestriële betalingen

Art. 5.§ 1. De betalingen gebeuren door de openbare dienst belast met het toezicht en de opvolging van de globale projecten, op basis van, een driemaandelijks dossier, minstens samengesteld uit de volgende verantwoordingsstukken : 1° de berekening van het personeelsbestand bedoeld in het artikel 4 van het koninklijk besluit en de berekening van de verplichting bedoeld in artikel 39 van de wet;2° de lijst van de jongeren aangeworven zoals bepaald in artikel 39, § 1 van de wet;3° de lijst van de jongeren aangeworven met een startbaanovereenkomst bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Samenwerkingsakkoord;4° een kopie van bevestiging van ontvangst opgestuurd door de openbare dienst belast met het toezicht en de opvolging van de globale projecten zoals bepaald in artikel 32 van de wet;5° een kopie van de loonfiche; Deze verantwoordingsstukken moeten apart opgesteld worden voor elke jongere aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Samenwerkingsakkoord. 6° een kopie van de RSZ-aangifte of van de RSZ-PPO-aangifte. § 2. Het dossier moet bij de Minister worden ingediend uiterlijk op de laatste kalenderdag van de maand volgend op het betreffende kwartaal overeenkomstig de voorwaarden opgelegd door dit besluit. § 3. De betalingen zullen geschieden binnen de drie maanden die volgen op de ontvangst van het dossier zoals bedoeld in § 1 en op voorwaarde dat de verplichting bedoeld in artikel 39 van de wet gerespecteerd wordt. § 4. Elke overschrijding van de door dit artikel voorziene indieningtermijn geeft aanleiding tot een minstens evengrote overschrijding van de betalingstermijn zoals bedoeld in § 3.

Art. 6.De informatie bedoeld in artikel 5 van dit besluit wordt overgemaakt naar de modellen opgenomen in de bijlagen 1 tot 3 bij dit besluit. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 08 januari 2001.

Art. 8.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000, Ed. 2;

Koninklijk besluit van 30 maart 2000, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2000;

Koninklijk besluit van 12 augustus 2000, Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2000;

Samenwerkingsakkoord van 30 maart 2000, Belgisch Staatsblad van .........;

Samenwerkingsakkoord van.........., Belgisch Staatsblad van .........

BIJLAGE 1 Globale projecten : toezicht op de naleving van de verplichting bedoeld in artikel 39, § 1, van de wet van 24 december 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 21 november 2001 tot vaststelling van de bewijsstukken voorzien in het kader van de financiering van de globale projecten.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE 2 Globale projecten - Art. 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid Samenvattende staat van de aanwervingen uitgevoerd in het kader van de startbaanovereenkomst (buiten de globale projecten) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 21 november 2001 tot vaststelling van de bewijsstukken voorzien in het kader van de financiering van de globale projecten.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE 3 Globale projecten - Art. 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid Samenvattende staat van de aanwervingen uitgevoerd in het kader van de startbaanovereenkomst (globale projecten) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 21 november 2001 tot vaststelling van de bewijsstukken voorzien in het kader van de financiering van de globale projecten.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^