Koninklijk Besluit van 21 november 2016
gepubliceerd op 28 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van een onafhankelijke bestuurder voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003407
pub.
28/11/2016
prom.
21/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003407

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van een onafhankelijke bestuurder voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, artikel 3bis opgeheven door het koninklijk besluit van 16 juni 1994 en hersteld bij het koninklijk besluit van 28 september 2006 genomen in uitvoering van artikel 8 van de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij;

Overwegende dat in uitvoering van artikel 3bis, § 2, van de voornoemde wet van 2 april 1962, de algemene vergadering twee onafhankelijke bestuurders benoemt op gemotiveerde voordracht van een door de Koning samengestelde jury;

Overwegende dat de samenstelling van de jury vastgesteld door het koninklijk besluit van 28 september 2006 houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij moet worden bijgewerkt;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De jury voor de selectie van een onafhankelijke bestuurder voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) wordt samengesteld uit : Mevr. Sophie MANIGART;

De heer Lode VEREECK;

De heer Mikael PETITJEAN;

De heer Roland GILLET.

Art. 2.De jury wordt voorgezeten door de heer Lode VEREECK.

Art. 3.Om op geldige wijze te kunnen overgaan tot het horen van kandidaat-onafhankelijke bestuurders, moeten minstens drie leden van de jury aanwezig zijn. De jury stelt bij consensus een gemotiveerde rangorde van de kandidaten op.

De jury maakt de gemotiveerde rangorde vervolgens over aan de algemene vergadering van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Art. 4.De FPIM verzorgt de logistieke ondersteuning van de werking van de jury.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 28 september 2006 houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^