Koninklijk Besluit van 21 november 2016
gepubliceerd op 28 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2016014330
pub.
28/11/2016
prom.
21/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016014330

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Luchtvaart


21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/11/2010 pub. 08/03/2011 numac 2011014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven van Brussel-Nationaal. - Rechtzetting sluiten betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, artikel 5, gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/11/2010 pub. 08/03/2011 numac 2011014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven van Brussel-Nationaal. - Rechtzetting sluiten betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2014;

Gelet op advies 60.217/4 van de Raad van State, gegeven op 31 oktober 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/11/2010 pub. 08/03/2011 numac 2011014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven van Brussel-Nationaal. - Rechtzetting sluiten betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2014, wordt aangevuld met 16° luidende: « 16° Waardentransport: vervoer van geld of van de goederen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn. »

Art. 2.Artikel 5, § 3, b), tweede streepje van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt: « , met uitzondering van waardentransport, transport van stoffelijke overschotten van mensen, transport van levende dieren en geconditioneerd transport van farmaceutische producten, waarvoor geen beperking geldt. ».

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In het eerste lid, a), wordt het laatste zinsdeel vervangen als volgt: « indien op de datum van de bekendmaking van de aanbesteding in het publicatieblad van de Europese Unie het aantal passagiers 24 miljoen heeft bereikt of overschreden gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan deze bekendmaking, »;2° Het eerste lid, b), tweede streepje, wordt aangevuld als volgt: « , met uitzondering van waardentransport, transport van stoffelijke overschotten van mensen, transport van levende dieren en geconditioneerd transport van farmaceutische producten, waarvoor geen beperking geldt »; 3° In het eerste lid, b), wordt het tweede zinsdeel vervangen als volgt: « indien op de datum van de bekendmaking van de aanbesteding in het publicatieblad van de Europese Unie het gewicht aan tonnage vracht afkomstig van volvrachtluchtvaartuigen 140.000 ton heeft bereikt of overschreden gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan deze bekendmaking. »; 4° In het tweede lid worden de woorden « gemiddeld » en « per jaar » verwijderd.

Art. 4.In artikel 7, § 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° De woorden « § 2 » tussen de woorden « artikel 11, » en « grondafhandelingsdiensten » zijn opgeheven;2° In de Nederlandse tekst, wordt het woord « te » ingevoegd tussen de woorden « voor derden » en « verrichten ».

Art. 5.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: « § 1. In afwijking van de artikelen 5, 6, 7 en 8 kan aan de luchthavenbeheerder het beheer voorbehouden worden van de gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen die bestemd zijn voor het verlenen van grondafhandelingsdiensten en die wegens hun complexiteit, kosten of gevolgen voor het milieu, niet kunnen worden verdeeld of opgesplitst, zoals de systemen voor het sorteren van bagage en de hieraan gekoppelde faciliteiten, ijzelbestrijding, waterzuivering of brandstofdistributie met inbegrip van brandstofopslag, bussen voor vervoer van passagiers tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw gebruikt als alternatief voor inschepingsbruggen. De luchthavenbeheerder kan het gebruik van deze infrastructuurvoorzieningen door de verleners van grondafhandelingsdiensten en door de gebruikers die voor zelfafhandeling zorgen, verplicht stellen. § 2. De luchthavenbeheerder is gemachtigd om de bussen bedoeld in § 1 zelf of bij wijze van een door hem aangestelde derde, in gebruik te nemen.

In dit geval wordt het vervoer van passagiers tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw uitgesloten van de categorie platformafhandeling van passagiersluchtvaartuigen. § 3. De infrastructuur gebruikt voor de ontvangst van de VIP zoals gedefinieerd in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 21 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap B.I.A.C. sluiten betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal wordt uitgebaat door de luchthavenbeheerder.

Het vervoer van de passagiers die gebruik maken van de infrastructuur bedoeld in het eerste lid tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw, is uitgesloten van de categorie platformafhandeling van passagiersluchtvaartuigen. § 4. Deze infrastructuurvoorzieningen worden op transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze beheerd en zodanig dat dit beheer geen belemmering vormt voor de toegang, binnen de voor de toepassing van dit besluit gestelde grenzen, van de verleners van grondafhandelingsdiensten en de gebruikers die voor zelfafhandeling zorgen. § 5. Voor de gecentraliseerde infrastructuur-voorzieningen welke door de luchthavenbeheerder uitgebaat worden, legt deze een vernieuwings- en onderhoudsprogramma ter goedkeuring voor aan de Directeur-generaal.

Het Directoraat-generaal Luchtvaart voert de audits en controles uit met betrekking tot dit programma volgens de nadere regels die door de Directeur-generaal worden bepaald. ».

Art. 6.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In paragraaf 1, derde lid, a), worden de woorden « Onder meer » ingevoerd tussen de woorden « gebruikerscomité opgesteld.» en de woorden « De volgende relevante »; 2° In paragraaf 1, derde lid, c), i) worden de woorden « voor het toe te kennen dienstverleningscontract » vervangen door de woorden « om als dienstverlener te worden aangeduid »;3° Paragraaf 1, derde lid, e) wordt vervangen als volgt: « e) in de volgende gevallen wordt overgegaan tot de vervanging van een dienstverlener: (i) wanneer een dienstverlener zijn activiteit staakt voor het verstrijken van de periode waarvoor hij is geselecteerd; (ii) wanneer het handelsfonds van een geselecteerde dienstverlener voor het verstrijken van de periode waarvoor hij is geselecteerd overgenomen of gecontroleerd wordt door een andere geselecteerde dienstverlener; (iii) wanneer de voorlopige of definitieve erkenning van een geselecteerde verlener van grondafhandelingsdiensten, voor het verstrijken van de periode waarvoor hij is geselecteerd, overeenkomstig artikel 14, § 3 wordt geweigerd of ingetrokken.

De vervanging gebeurt voor het resterend gedeelte van de periode waarvoor de te vervangen dienstverlener werd geselecteerd. Indien binnen een periode van 3 jaar volgend op de bekendmaking van de aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese Unie tot vervanging moet worden overgegaan, wordt een cascadesysteem toegepast in functie van de uitkomst van de gevoerde selectieprocedure. Aldus wordt als nieuwe dienstverlener aangeduid, de inschrijver die, na de geslaagden, in nuttige orde geplaatst stond in de rangschikking van de gevoerde selectieprocedure. In geval van niet-aanvaarding door deze dienstverlener, gebeurt de aanduiding van de eerstvolgend gerangschikte inschrijver die dit aanvaardt.

Wanneer overeenkomstig het cascadesysteem geen nieuwe dienstverlener kan worden aangeduid of wanneer de vervanging na een dergelijke periode van drie jaar moet gebeuren, wordt op grond van een nieuwe selectieprocedure tot vervanging overgegaan indien het aantal dienstverleners minder dan 2 bedraagt. Indien het aantal dienstverleners echter niet minder dan 2 bedraagt, wordt er geen nieuwe selectieprocedure georganiseerd. »; 4° In paragraaf 1, derde lid, worden de bepalingen onder f) en g) opgeheven.

Art. 7.§ 1. In de artikelen 5, 6, 8 en in de bijlage van hetzelfde besluit worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht: 1° Het woord « passagiersvliegtuigen » wordt vervangen door het woord « passagiersluchtvaartuigen »;2° Het woord « volvrachtvliegtuigen » wordt vervangen door het woord « volvrachtluchtvaartuigen »;3° Het woord « vliegtuigen » wordt vervangen door het woord « luchtvaartuigen »;4° Het woord « vliegtuig » wordt vervangen door het woord « luchtvaartuig ». § 2. In de artikelen 5, 6, 8 en in de bijlage van hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de volgende wijzigingen aangebracht: 1° Het woord « avions » wordt vervangen door het woord « aéronefs »;2° Het woord « avion » wordt vervangen door het woord « aéronef ».

Art. 8.De minister bevoegd voor de luchtvaart is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, F. BELLOT


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^