Koninklijk Besluit van 21 november 2016
gepubliceerd op 02 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2016021087
pub.
02/12/2016
prom.
21/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016021087

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 7, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;

Overwegende dat dhr. P. Grootaert, Departementshoofd en Nederlandstalig intern lid van de Wetenschappelijke Raad, op 1 januari 2017 met pensioen gaat;

Gelet op het voorstel geformuleerd door de Algemeen Directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in haar brief van 29 september 2016;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, b) van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, wordt het derde streepje vervangen als volgt : "- M. E. Verheyen, personeelslid van de klasse SW3;".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2016.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Mevr. E. SLEURS


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^