Koninklijk Besluit van 21 oktober 2007
gepubliceerd op 19 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te in

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012663
pub.
19/11/2007
prom.
21/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te innen bijdragen voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden uit de papiernijverheid" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te innen bijdragen voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden uit de papiernijverheid".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 oktober 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staasblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 Door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te innen bijdragen voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden uit de papiernijverheid" (Overeenkomst geregistreerd op 11 juli 2007 onder het nummer 83790/CO/221) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden van de papiernijverheid (PC 221). HOOFDSTUK II. - Bepaling van de RSZ-bijdrage

Art. 2.Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, wordt vervangen door de volgende bepalingen : « Het bedrag van de door de werkgevers te storten bijdrage, die sinds 1999 0,33 pct. bedraagt, wordt : 1° voor de periode van 1 januari 2007 tot 30 september 2007 : 0,33 pct.van de brutolonen; 2° voor de periode van 1 oktober 2007 tot 31 december 2007 : 0,77 pct. van de brutolonen; 3° vanaf 1 januari 2008 : 0,54 pct.van de brutolonen. » HOOFDSTUK III. - Duur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan eventueel worden opgezegd door één van de partijen mits inachteming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^