Koninklijk Besluit van 21 oktober 2007
gepubliceerd op 16 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het anciënniteitsverlof

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012664
pub.
16/11/2007
prom.
21/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het anciënniteitsverlof (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de edele metalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de anciënniteitverlof.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 é& oktober 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de edele metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 Anciënniteitverlof (Overeenkomst geregistreerd op 6 augustus 2007 onder het nummer 84190/CO/149.03) In uitvoering van artikel 12 van het nationaal akkoord 2007-2008 van 24 mei 2007. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de edele metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.Onverminderd de op ondernemings- of gewestelijk vlak bestaande voordeliger toestanden, wordt volgend stelsel van anciënniteitverlof ingevoerd : - één dag verlof na vijf jaar anciënniteit in de onderneming; - twee dagen verlof na tien jaar anciënniteit in de onderneming.

De anciënniteit zoals vermeld hierboven moet bereikt zijn op 30 juni van het beschouwde jaar.

De arbeider blijft deze anciënniteitsdag of anciënniteitsdagen behouden tijdens de jaren volgend op het jaar waarin hij de 5 jaar, respectievelijk 10 jaar anciënniteit bereikt.

Art. 3.Elke dag van het anciënniteitverlof wordt door de werkgever betaald op basis van het normale loon, berekend met inachtneming van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, en de hieraan aangebrachte wijzigingen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1987 inzake anciënniteitverlof gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit op 9 mei 1988 (Belgisch Staatsblad van 17 juni 1988).

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de edele metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^