Koninklijk Besluit van 21 oktober 2007
gepubliceerd op 21 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonp

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012666
pub.
21/11/2007
prom.
21/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeid(st)ers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeid(st)ers.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 oktober 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeid(st)ers (Overeenkomst geregistreerd op 16 mei 2007 onder het nummer 82852/CO/106.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeid(st)ers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren.

Art. 2.De tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingsonkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats is gelijk aan 100 pct. bij verplaatsing met het openbaar vervoer.

Art. 3.Het aantal te vergoeden kilometers is het aantal kilometers aangeduid op de vervoersbewijzen die door een of meerdere vervoersondernemingen worden afgeleverd. Bij gebrek aan aanduiding, wordt als werkelijk afgelegde afstand beschouwd, de normale afstand langs de weg tussen woonplaats en werkplaats.

Art. 4.De tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingsonkosten tussen de woonplaats en de werkplaats, voor afstanden van 5 kilometer en meer, bedraagt 70 pct. van de weekkaarttarieven 2e klasse voor de overeenstemmende afstand voor andere vervoersmiddelen (eigen vervoersmiddelen).

De werkelijk afgelegde afstand is de normale afstand langs de weg tussen woon- en werkplaats.

De tabellen met dag- en weektarieven zullen worden opgemaakt op basis van de gepubliceerde Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen-tarieven (zie bijlage).

Art. 5.Kan de arbeid(st)er beroep doen op vervoer, door de werkgever georganiseerd, maar moet hij toch minimum 5 kilometer afleggen met een ander vervoermiddel, dan heeft hij recht voor die verplaatsing op bovenvermelde vergoeding.

Als de werkgever zelf voor het vervoer zorgt met deelname in de kosten door de arbeid(st)er, mag deze deelname 50 pct. van de werkelijke kosten niet overschrijden.

Art. 6.Arbeid(st)ers die zich tussen hun woonplaats en het werk verplaatsen met de fiets krijgen een vergoeding van 0,15 EUR per kilometer.

De arbeid(st)ers dienen een schriftelijke verklaring op eer in te dienen om hun verplaatsing per fiets aan te tonen. De werkgever kan op ieder ogenblik de inhoud en de naleving van deze verklaring controleren. Het niet naleven ervan zal de schorsing van de vergoeding tot gevolg hebben.

Praktische modaliteiten worden op ondernemingsvlak geregeld.

Art. 7.De tussenkomst wordt minstens eenmaal per maand uitbetaald.

Art. 8.Gunstigere afspraken in de ondernemingen blijven behouden.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003 betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de werklieden en werksters, heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2007 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan opgezegd worden door één van de partijen mits naleving van een opzegtermijn van drie maanden. Deze opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie bij een ter post aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeid(st)ers Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^