Koninklijk Besluit van 21 oktober 2007
gepubliceerd op 21 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot opheffin

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012669
pub.
21/11/2007
prom.
21/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot opheffing van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot opheffing van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 oktober 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007 Opheffing van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten (Overeenkomst geregistreerd op 11 juli 2007 onder het nummer 83783/CO/301.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, ressorteren.

Art. 2.Er wordt een einde gesteld aan onderstaande collectieve arbeidsovereenkomsten met ingang van 18 juni 2007 : - collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1990 houdende de invoering van een statuut van magazijnarbeiders B, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 april 1992 (Belgisch Staatsblad van 23 mei 1992), geregistreerd onder het nummer 26373; - collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997 betreffende het statuut van de fruitpakkers, geregistreerd onder het nummer 45974.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en heeft uitwerking met ingang van 18 juni 2007.

Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits een opzegtermijn van zes maanden in acht genomen wordt. De opzeg wordt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd en elk van de ondertekenende partijen betekend en heeft uitwerking op de derde werkdag na datum van verzending.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^