Koninklijk Besluit van 21 september 2004
gepubliceerd op 06 december 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022809
pub.
06/12/2004
prom.
21/09/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001022712 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 21duodecies, ingevoegd bij de wet van 20 december 1974, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1994 en 10 augustus 2001 en hernummerd bij de wet van 6 april 1995;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 1975 tot regeling van de organisatie en de werking van de Nationale Raad voor Verpleegkunde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001022712 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001022712 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde, wordt de vermelding : « De heer Schumacher, Frédéric, 7390 Quaregnon » vervangen door de vermelding : « De heer Ruelle, Yvan, 7032 Spiennes ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 september 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^