Koninklijk Besluit van 21 september 2020
gepubliceerd op 07 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Provincie Henegouwen door het sluiten van een erfpacht

bron
regie der gebouwen
numac
2020031369
pub.
07/10/2020
prom.
21/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031369

REGIE DER GEBOUWEN


21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Provincie Henegouwen door het sluiten van een erfpacht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, artikel 2, § 5;

Gelet op de programmawet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet sluiten, artikel 335, § 3;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, verleend op 3 juli 2020;

Gelet op het akkoord van onze minister van Begroting, d.d. 13 juli 2020;

Gelet op de intentieverklaring die de Regie der Gebouwen, de federale politie en de Provincie op 17 september 2020 hebben afgesloten;

Gelet op het voornemen van de Provincie om op de site een multidisciplinair vormings- en opleidingscentrum voor politie- en veiligheidsdiensten op te richten waarbij ook de behoeftes van de federale politie zoals beschreven in de intentieverklaring, zullen worden gerealiseerd.

Op voorstel van onze Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het onroerend goed, gelegen te 7011 Bergen, Chemin des Bouteillers 1, kadastraal gekend als « Bergen, 7de afdeling, sectie B, perceel B751m5 en B751b5 », ook gekend als de site « Civiele Bescherming », eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, hierna de grondeigenaar genoemd, wordt in erfpacht gegeven aan de provincie Henegouwen, hierna de erfpachter genoemd. De erfpachter heeft het volle genot van de volledige site. Dit betekent dat hij alle rechten verbonden aan de eigendom uitoefent, maar met deze zeer belangrijke beperking dat hij door zijn toedoen of nalaten de waarde ervan niet mag verlagen.

Het doel van deze erfpacht is van algemeen nut, meer bepaald om de Provincie toe te laten om het onroerend goed te gebruiken voor het oprichten van een multidisciplinair vormings- en opleidingscentrum voor politie- en veiligheidsdiensten.

Art. 2.Het onroerend goed zal in erfpacht gegeven worden voor een duur van 50 jaar tegen een vergoeding van 69.750,00 EUR per jaar dewelke jaarlijks vooraf dient betaald te worden vóór 15 januari van elk begonnen kalenderjaar.

Het bedrag van de erfpachtvergoeding is onderworpen aan de jaarlijkse indexering op basis van de gezondheidsindex waarbij : - de basisindex het indexcijfer is van de maand die de inwerkingtreding van de overeenkomst voorafgaat; - het nieuw indexcijfer het cijfer is van de maand die de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst voorafgaat.

De erfpacht is hernieuwbaar.

Art. 3.De erfpachter verleent een gebruiksrecht aan de federale politie dat via een huurovereenkomst zal worden geregeld.

Art. 4.De erfpachter dient al de onderhouds- en herstellingskosten te dragen, met inbegrip van deze van de grondeigenaar, zonder enige uitzondering, evenals al de belastingen, taksen en diverse retributies.

Art. 5.De erfpachter dient de burgerlijke aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor brand dewelke hij door het feit van zijn erfpacht draagt, te dekken of te laten dekken door een verzekering en moet die dekking jaarlijks en op eerste verzoek aan de grondeigenaar bewijzen.

Art. 6.Behoudens schriftelijke instemming van de grondeigenaar is het de erfpachter niet toegestaan om zonder het akkoord van de grondeigenaar de in artikel 1 beschreven bestemming te wijzigen, noch om zijn erfpachtrecht af te staan of om er een hypotheek op te vestigen, noch om de site te bezwaren, ofwel met een zakelijk recht, ofwel met een verhuring anders dan een gebruik door één of meerdere overheidsdiensten in het kader van het algemeen nut.

Art. 7.Bij het einde van de erfpacht worden de bouwwerken die de erfpachter heeft opgericht op het in erfpacht gegeven goed van rechtswege de volle eigendom van de grondeigenaar, zonder dat de erfpachter aanspraak kan maken op welke vergoeding ook.

Art. 8.Ingeval de grondeigenaar zou beslissen om de site te verkopen, dan beschikt de erfpachter over een voorkooprecht.

De koopprijs zal op dat ogenblik bepaald worden door het federaal aankoopcomité.

Art. 9.De modaliteiten van deze erfpacht, zoals bepaald in dit besluit, zullen worden vastgelegd in een overeenkomst die tussen de partijen moet worden gesloten.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.De minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken, K. GEENS


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^