Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 23 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en v

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000185
pub.
23/06/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, regelt de aflevering van uittreksels uit de registers en getuigschriften die aan de hand van die registers zijn opgemaakt.

Zo kan elke persoon, elke publieke of private instelling, op schriftelijk en ondertekend verzoek, een uittreksel uit de registers of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt krijgen betreffende een inwoner van de gemeente wanneer de afgifte van die documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan.

Indien de aanvrager zijn verzoek indient in een gemeente waarin de persoon jegens welke de procedure ten uitvoer gebracht wordt, niet meer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister ingeschreven is en dientengevolge afgevoerd werd, duidt het uittreksel de datum van afvoering aan en, naargelang van het geval, de gemeente waar hij of zij nadien werd ingeschreven of duidt het aan of het gaat om een afvoering van ambtswege of voor het buitenland.

Indien de persoon meermaals verhuisd is, moet de aanvrager zijn verzoek achtereenvolgens bij elke gemeente indienen.

Zo zal de aanvrager, indien een persoon verhuist van A naar B en vervolgens naar C, zich eerst moeten wenden tot de gemeente A, die hem de gemeente B zal meedelen. Hoewel gemeente A het adres van de persoon in gemeente C kent via het Rijksregister van de natuurlijke personen, mag deze gemeente enkel vermelden dat de persoon naar gemeente B verhuisd is. De aanvrager moet dan een tweede schriftelijk verzoek richten tot gemeente B, die gemeente C gaat inlichten, waaraan een derde verzoek zal worden gericht.

Dit ontwerp van koninklijk besluit strekt er dus toe gemeente A de mogelijkheid te geven het laatst bekende adres van de betrokken persoon mee te delen aan de aanvrager teneinde de administratieve lasten van de aanvrager te verlichten. Er moet vermeld worden dat de aanvrager gemachtigd is om toegang te hebben tot deze informatie en dat deze bepaling er enkel toe strekt hem de mogelijkheid te bieden sneller toegang te hebben tot deze informatie.

Aangezien deze informatie van het Rijksregister van de natuurlijke personen komt, moet eveneens het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, gewijzigd worden. Artikel 3 van dit koninklijk besluit bepaalt immers dat de door een gemeente verkregen informaties betreffende een in een andere gemeente ingeschreven persoon, enkel aangewend mogen worden voor doeleinden van intern beheer. Zij mogen niet het voorwerp uitmaken van enige mededeling aan derden.

Er wordt derhalve een afwijking voorzien voor de mededeling van deze informatie aan de aanvrager in het kader van artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.

Dit is het onderwerp van dit ontwerp van koninklijk besluit.

De Raad van State heeft geen opmerking gemaakt.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Advies 38.086/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 26 januari 2005 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnelandse Zaken verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « tot wijziging vanhet koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende te toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister », heeft op 21 februari 2005 het volgende advies gegeven : Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten, haar onderzoek tot de rechtsgrond van het voorontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Op die drie punten behoeft over het ontwerp geen enkele opmerking te worden gemaakt.

De kamer was samengesteld uit : De heren Y. Kreins, kamervoorzitter;

J. Jaumotte, Mevr. M. Baguet, Staatsraden.

De heer J.-C. Scholsem, assessor van de afdeing wetgeving ;

Mevr. A.-C. Van Geersdaele, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Regnier, eerste-auditeur afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J. Jaumotte.

De greffier, A.-C. Van Geersdaele.

De voorzitter, Y. Kreins.

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van het Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 5, laatst gewijzigd bij de wet van 25 maart 2003;

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, inzonderheid op artikel 2, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister;

Gelet op het advies nr. 38.086/2 van de Raad van State, gegeven op 21 februari 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, wordt vervangen als volgt : « Art. 3.- De met toepassing van artikel 2 verkregen informaties mogen enkel aangewend worden voor doeleinden van intern beheer. Ze mogen niet het voorwerp uitmaken van enige mededeling aan derden, behalve om het laatst bekende adres mee te delen indien er een rechtmatige aanvraag is van een derde om dit adres te bekomen, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister. ».

Art. 2.Artikel 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli 1993, wordt aangevuld als volgt : « Indien deze persoon ingeschreven is in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een andere Belgische gemeente op het ogenblik van de aanvraag, deelt de gemeente de aanvrager bovendien het laatst bekende adres van deze persoon mede. »

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^