Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 02 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000313
pub.
02/06/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, zoals gewijzigd bij de programmawet van 12 december 1997 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 januari 2005;

Overwegende dat de heer Jean-Paul Samain, na een openbare procedure tot de kandidaten en na een selectieprocedure waarbij de titels en verdiensten, kwaliteiten en competenties van de kandidaten met elkaar werden vergeleken, bij koninklijk besluit van 17 november 1998 voor een, overeenkomstig de wet hernieuwbare, periode van zes jaar, ingaand op 1 december 1998, werd benoemd tot directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle;

Overwegende dat bij die selectie is gebleken dat de heer Jean-Paul Samain blijk geeft van uitmuntende intellectuele capaciteiten;

Overwegende dat tevens is gebleken dat de heer Jean-Paul Samain beschikt over zeer goede leidinggevende en sociale vaardigheden;

Overwegende dat betrokkene een zeer uitgebreide kennis heeft van de nucleaire sector;

Overwegende ook zijn inzet, dynamisme en polyvalentie;

Overwegende dat inderdaad is gebleken dat deze verwachtingen werden bewaarheid, dat de heer Jean-Paul Samain het Federaal Agentschap voor nucleaire controle heeft uitgebouwd tot een operationele overheidsdienst met een strategische langetermijnvisie die jaarlijks wordt vertaald in operationele plannen en sluitende begrotingen; dat de door de raad van bestuur vooropgestelde doelstellingen werden gerealiseerd waar hij onder meer instond voor het opstellen van het strategisch plan en het structureren van het sociaal overleg met het personeel;

Overwegende dat de heer Jean-Paul Samain tevens meerdere projecten tot een goed einde heeft gebracht zoals het uitwerken van de juridische basisfundamenten voor het Agentschap zoals het nieuwe algemeen reglement houdende de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende stralingen en het vastleggen van procedures en processen voor en in samenwerking met beroepsverenigingen uit de nucleaire sector, waaronder de radiologen;

Overwegende dat de heer Jean-Paul Samain aldus kan beschouwd worden als de meest geschikte persoon om een nieuwe mandaatperiode in te vullen;

Overwegende dat inderdaad, gezien deze opgebouwde ervaring tijdens de voorbije mandaatperiode en de realisatie van de doelstellingen, evenals met het oog op de vereiste continuïteit, betrokkene niet alleen het best geplaatst is om de eventuele, nog resterende lacunes in de verdere uitbouw van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle te analyseren maar er ook op korte termijn een gepaste oplossing voor aan kan reiken die kadert in de algemene strategie van het Agentschap inzonderheid ook op het vlak van de veiligheid en beveiliging;

Overwegende dat de heer Jean-Paul Samain tot de Franse taalrol behoort en de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle tot de Nederlandse taalrol;

Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Jean-Paul Samain wordt aangesteld tot directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle voor de duur van zes jaar.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^