Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 24 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het nieuwe station van Luik en gelegen op het grondgebied van de stad van Luik van algemeen nut wordt verklaard

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014088
pub.
24/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het nieuwe station van Luik en gelegen op het grondgebied van de stad van Luik van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°.

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1998, nr.

A/98060/B.48.2.4/U dat in het kader van de uitbouw van de HST-Terminal Luik-Guillemins de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen die gelegen zijn op het grondgebied van de stad Luik en opgenomen in het plan nr. DV-03690-099.900-31 van openbaar nut verklaart;

Overwegende dat het noodzakelijk is om in de onmiddellijke omgeving van de bouwplaats van het nieuwe stationsgebouw van Luik-Guillemins te beschikken over de nodige terreinen ten einde de bouw van het metalen dakgebinte op een veilige en doelmatige wijze binnen de vooropstaande termijnen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van de onderscheiden werfactiviteiten te verzekeren;

Overwegende dat de terreinen aangeduid op het plan nr.

DV-0360-099.900-100 en gelegen op het grondgebied van de stad Luik goed geschikt zijn voor boven genoemde vereisten;

Overwegende dat het nieuwe station te Luik-Guillemins tegen eind 2006 begin 2007 in gebruik dient genomen;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte derhalve onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de bouw van het nieuwe station Luik-Guillemins de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de stad Luik en opgenomen in het plan nr. DV-0360-099.900-100, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^