Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 07 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 7 op de spoorlijn 43 : Angleur - Marloie te Tilff mits de aanleg van een omleidingsweg machtigt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014089
pub.
07/06/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 7 op de spoorlijn 43 : Angleur - Marloie te Tilff (Esneux) mits de aanleg van een omleidingsweg machtigt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende de tolgelden en politiereglement op de spoorwegen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10,§ 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat de afschaffing van overwegen, inzonderlijk op reizigerslijnen, de veiligheid van het wegverkeer en het spoorverkeer bevordert;

Overwegende dat overwegen bovendien potentiële hindernissen vormen voor de spoorwegexploitatie en hun afschaffing aldus het vlotte verloop van de uitbating van de spoorlijnen ten goede komt;

Overwegende dat aan de overweg nr. 7 te Tilff (Esneux) meerdere ongevallen zijn gebeurd en Infrabel deze overweg hierdoor als risico-overweg heeft opgenomen in haar strategisch plan met betrekking tot de overwegen waardoor deze overweg prioritair voor afschaffing in aanmerking komt;

Overwegende dat wegens de plaatselijke toestand de aanleg van een ommleidingsweg naar overweg nr. 8 door het graven van een doorgang in de rotswanden langsheen de sporen vanuit technisch, landschappelijk en financieël oogpunt de meest geschikte oplossing vormt voor eventuele verkeersproblemen, veroorzaakt door de afschaffing van de overweg nr. 7;

Overwegende dat de met het plan nr. DV-0430-004.680-2 beschreven werken aan het gestelde doel beantwoorden;

Overwegende dat de inbezitneming van de percelen, aangeduid op het plan nr. DV-0430-004.680-01 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Tilff (Esneux) nodig is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven werken;

Overwegende dat het openbaar onderzoek waaraan voornoemde plannen onderworpen werden geen bezwaren opgeleverd heeft;

Overwegende dat het potentieel gevaar voor de veiligheid aan de overweg de beoogde werken een dringend karakter geeft;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte derhalve onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 7 op de spoorlijn 43 Angleur - Marloie, te Tilff (Esneux) mits de aanleg van een omleidingsweg, zoals aangegeven op het plan nr.

DV-0430-004.680-02, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van deze werken de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan nr.

DV-0430-004.680-01, gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op het voormelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 4.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : R. LANDUYT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^