Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot oprichting van de stafdiensten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2005021062
pub.
12/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot oprichting van de stafdiensten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, inzonderheid op de artikelen 9, 10, § 5, en 11, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, inzonderheid op de artikelen 3, § 1, en 4;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 juni 2004 en 5 november 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 3 juni 2004 en 28 oktober 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 3 juni 2004 en 30 november 2004;

Gelet op het protocol nr. SC IV P 85 van 22 december 2004 van het sectorcomité IV;

Gelet op het advies 38.225/1 van de Raad van State, gegeven op 29 maart 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In afwijking van artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten worden, bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid de stafdiensten « Personeel en Organisatie », « Begroting en Beheerscontrole » en « Informatie- en Communicatietechnologie » opgericht.

De in het vorige lid vermelde diensten oefenen een ondersteunende en coördinerende rol uit voor de Programmatorische Federale Overheidsdienst en, rekening houdende met de hen toegekende autonomie, de wetenschappelijke instellingen die behoren tot de bevoegdheid van de Minister van Wetenschapsbeleid, in de plaats van de stafdiensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Voor elke van de in het eerste lid vermelde diensten wordt een functioneel directeur aangesteld, in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten.

Art. 2.In afwijking van artikel 9 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, neemt voor wat betreft het personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, het directiecomité van deze overheidsdienst de opdrachten over van de directieraad en neemt de voorzitter van deze overheidsdienst de opdrachten over van de secretaris-generaal.

Art. 3.Artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid wordt vervangen als volgt : « § 1. Het organigram van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid bevat : 1° de voorzitter;2° twee managementfuncties N-1;3° één managementfunctie N-2;4° drie staffuncties op het niveau -1;5° één staffunctie op het niveau -2.»

Art. 4.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.- Het directiecomité is samengesteld uit de houders van de functies opgesomd in artikel 3, § 1, 1°, 2°, 3° en 4° en § 2, 1° en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. »

Art. 5.In afwijking van artikel 10, § 5 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de progragrammatorische federale overheidsdiensten, is de vergoeding van het personeel dat ter beschikking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid wordt gesteld, met inbegrip van de toelagen, vergoedingen, premies en eventuele andere voordelen, ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.Onze Minister van Economie en Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^