Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 11 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen

bron
federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2005022363
pub.
11/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 13, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1965 en 27 mei 1997, en artikel 14, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1981 en de koninklijke besluiten van 9 januari 1992 en 22 februari 2001, bekrachtigd bij de wet van 9 juli 2001;

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 27 mei 1997 en 17 november 1998;

Gelet op de wet van 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid op artikel 5, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 oktober 1998, 18 maart 2002 en 9 juni 2003;

Gelet op de richtlijn 64/433/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vers vlees, inzonderheid op Bijlage I, punt 66, eerste en tweede lid, gewijzigd bij de richtlijn 95/23/EG;

Gelet op de adviezen 2004/01 en 2004/33 van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 12 februari 2004 en 10 december 2004;

Gelet op het advies nr. 38.141/3 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998, worden de §§ 1bis tot 1sexies ingevoegd, luidend als volgt : « § 1bis. Bij het vervoer van vers vlees van varkens van een slachthuis naar een uitsnijderij in de onmiddellijke nabijheid van het slachthuis, kan afgeweken worden van de maximale inwendige temperatuur bedoeld in § 1 voor zover het slachthuis van verzending en de uitsnijderij van bestemming elk beschikken over een toestemming verleend door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en dit vervoer niet meer dan 2 uur in beslag neemt.

De exploitant van een slachthuis of een uitsnijderij die een toestemming wenst te bekomen, richt per aangetekende brief een aanvraag tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en overhandigt alle gegevens en documenten waartoe het hem verzoekt.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voert een administratief en technisch onderzoek uit.

Teneinde de toestemming te bekomen, dient voldaan te zijn aan de voorwaarden van hoofdstuk I van de bijlage. § 1ter. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden van hoofdstuk I van de bijlage, weigert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de toestemming.

De exploitant kan binnen 15 dagen na mededeling van de weigering van de toestemming, bij aangetekende brief, een verzoek tot heroverweging aantekenen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Dit verzoek tot heroverweging schort de beslissing tot weigering van de toestemming niet op.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen beschikt over een termijn van 60 dagen na ontvangst van het verzoek tot heroverweging om zijn beslissing aan de exploitant mee te delen.

Een nieuwe aanvraag tot toestemming is niet ontvankelijk gedurende zes maanden volgend op de melding van de weigering van de toestemming. § 1quater. Bij het in §1bis bedoelde vervoer van vers vlees van varkens van een slachthuis naar een uitsnijderij moet worden voldaan aan de voorwaarden van hoofdstuk II van de bijlage. § 1quinquies. Indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden vervat in hoofdstuk I van de bijlage of inbreuken worden vastgesteld op de voorwaarden vervat in hoofdstuk II van de bijlage, kan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de toestemming onmiddellijk intrekken.

De exploitant kan binnen 15 dagen na mededeling van de intrekking van de toestemming, bij aangetekende brief, een verzoek tot heroverweging aantekenen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Dit verzoek tot heroverweging schort de beslissing tot intrekking van de toestemming niet op.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen beschikt over een termijn van 60 dagen na ontvangst van het verzoek tot heroverweging om zijn beslissing aan de exploitant mee te delen.

Een nieuwe aanvraag tot toestemming is niet ontvankelijk gedurende zes maanden volgend op de melding van de intrekking van de toestemming. § 1sexies. De exploitant van het slachthuis dient een kopie van de toestemming duidelijk zichtbaar op te hangen in het lokaal voor de verzending van het vlees. »

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juni 2003, worden een 2°bis en een 2°ter ingevoegd, luidende als volgt; « 2°bis zijn volgnummer; 2°ter een vermelding waarmee het vervoermiddel geïdentificeerd kan worden; »; 2° § 8, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juni 2003, wordt opgeheven.»

Art. 3.De bijlage bij dit besluit wordt gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen.

Art. 4.§ 1. Voor de aanvraag tot toestemming die door de exploitant van een slachthuis of een uitsnijderij is ingediend binnen de maand volgend op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit, beschikt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen over een termijn van zes maanden vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit om een beslissing over de aanvraag te nemen.

Evenwel, de toestemmingen die tijdens deze termijn worden afgeleverd, gaan slechts in op de eerste dag van de zevende maand die volgt op die tijdens welke dit besluit in werking is getreden. § 2. Indien bij afloop van de termijn van zes maanden na de dag van inwerkingtreding van dit besluit, voor de aanvragen bedoeld in § 1, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen geen beslissing heeft genomen, wordt de toestemming geacht te zijn afgeleverd met als ingangsdatum de eerste dag van de zevende maand die volgt op die tijdens welke dit besluit in werking is getreden.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Bijlage « Bijlage HOOFDSTUK I. - Voorwaarden voor het bekomen van de toestemming 1. Het slachthuis van verzending dient te beschikken over snelkoelapparatuur en koelinstallaties met voldoende koelcapaciteit die in verhouding staan tot de uitgevoerde activiteiten.2. De uitsnijderij van bestemming dient te beschikken over een koelinstallatie met voldoende koelcapaciteit om de verdere koeling van het varkensvlees uit te voeren.3. Zowel in het slachthuis van verzending als in de uitsnijderij van bestemming dient een adequaat autocontrolesysteem in werking te zijn. De autocontrole moet worden uitgebreid met maatregelen die specifiek verband houden met het vervoer van niet volledig doorkoelde varkenskarkassen, in het bijzonder door te voorzien in een traceerbaarheidssysteem dat toelaat om de totale tijdsduur van het vervoer, inclusief het laden en het lossen, te verifiëren en door te voorzien in een steekproefsgewijze bemonstering voor microbiologische analyses van het varkensvlees bij ontvangst in de uitsnijderij van bestemming. De relevante elementen vervat in hoofdstuk II van bijlage III van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen gelden als richtsnoer bij het concept van deze uitbreiding van het autocontrolesysteem. HOOFDSTUK II. - Voorwaarden voor het uitoefenen van de toestemming. 1. Het vervoer beperkt zich tot het Belgische grondgebied.2. Per rit mag er slechts één slachthuis van verzending en één uitsnijderij van bestemming zijn.3. Het vervoer, inbegrepen het laden en het lossen, van het slachthuis van verzending naar de uitsnijderij van bestemming mag niet meer dan 2 uur bedragen.4. Rekening houdend met de maximale tijdsduur van 2 uur voor het vervoer van het slachthuis van verzending naar de uitsnijderij van bestemming, bedraagt de maximale afstand over de weg tussen het slachthuis van verzending en de uitsnijderij van bestemming 50 km.5. Voordat met het laden gestart wordt, dient door middel van snelkoeling en een verblijf van ten minste enkele uren in de koellokalen van het slachthuis de oppervlaktekoeling van het vlees en de inwendige koeling voldoende ver gevorderd te zijn : de kerntemperatuur van de karkassen, gemeten in de diepe ham, mag niet meer dan + 16 °C bedragen en de oppervlaktetemperatuur, gemeten onder de huid ter hoogte van de rug, mag niet meer dan + 9 °C bedragen.6. Indien het trichinenonderzoek vereist is, mogen de karkassen het slachthuis in geen geval verlaten voordat het resultaat is bekomen.7. Rekening houdend met de beladingsdichtheid, dienen de vervoermiddelen technisch adequaat uitgerust te zijn om de in punt 5 vermelde temperaturen te blijven respecteren tijdens het vervoer naar de uitsnijderij van bestemming.8. Bij het inladen van het vervoermiddel dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om condensvorming te voorkomen.In elk geval dienen direct na het inladen de deuren van de laadruimte van het vervoermiddel te worden gesloten en dienen de koelinstallatie en de ventilator voor de luchtcirculatie in werking te worden gesteld. 9. Bij aankomst in de uitsnijderij van bestemming, dient het uitladen van het vervoermiddel zonder verwijl te gebeuren.10. De relevante elementen vervat in hoofdstuk II van bijlage III van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen dienen als richtsnoer bij de uitvoering en de beoordeling van de bekomen resultaten van de in hoofdstuk I, punt 3 bedoelde uitbreiding van het autocontrolesysteem.11. In de uitsnijderij van bestemming dient het vlees verder te worden gekoeld tot de maximale kerntemperatuur van + 7 °C voor karkassen en halve karkassen en van + 3 °C voor slachtafvallen.Alleen na het bereiken van deze respectievelijke temperaturen, mag het vlees worden uitgesneden, uitgebeend of met een onmiddellijke verpakking worden omhuld. » Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^