Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 27 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022384
pub.
27/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 4, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1977 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op de lijsten van toevoegsels en van contaminanten alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 februari 1999, 19 februari 2002, 4 februari 2004, 21 september 2004 en 8 december 2004;

Gelet op de richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake levensmiddelen-additieven die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies 7862 van de Hoge Gezondheidsraad van 27 oktober 2004;

Gelet op het advies nr. 38.114/3 van de Raad van State gegeven op 7 maart 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlage van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 februari 1999, 19 februari 2002, 4 februari 2004, 21 september 2004 en 8 december 2004, wordt gewijzigd als volgt : in hoodstuk IV, wordt na de rubriek E468 het volgende toegevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De toelatingen voor het gebruik van additieven, beoogd in dit besluit, hebben een beperkte geldigheid voor een periode van twee jaar, voorzover de toelatingen binnen deze tijd niet geharmoniseerd zijn op Europees niveau.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^