Koninklijk Besluit van 22 april 2010
gepubliceerd op 30 april 2010

Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor en de aard van de inschrijvingen die de ondernemingen onder elektronisch beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011208
pub.
30/04/2010
prom.
22/04/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor en de aard van de inschrijvingen die de ondernemingen onder elektronisch beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, artikel 9;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 december 2009;

Gelet op advies 47.829/1 van de Raad van State, gegeven op 4 maart 2010, in toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen en van Onze Minister voor Ondernemen, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit begrijpt men onder : 1° « elektronische identiteitskaart » : elektronische kaart, bedoeld bij de artikelen 6 en volgende van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.2° « burgertoken » : kaart met een lijst van persoonlijke codes, die kan gekregen worden na registratie op het federaal portaal.Ze verleent een beveiligde on line toegang tot de diensten voorgesteld door de openbare diensten of instellingen. 3° « onderneming ingeschreven als niet-handelsonderneming naar privaat recht » : onderneming ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als niet-handelsonderneming naar privaat recht, overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen sluiten houdende nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Art. 2.§ 1. De ondernemingen worden ertoe gemachtigd om de volgende gegevens die hen betreffen, in te voeren, te wijzigen of door te halen in de Kruispuntbank van Ondernemingen : 1° de vermelding van hun website;2° hun telefoon- en faxnummers;3° hun e-mailadres;4° hun bankrekeningnummer;5° de handelsnaam van hun vestigingseenheden;6° de identificatiegegevens van de door de ondernemingen gevolmachtigde personen en het soort mandaten, voor zover ze worden verleend ofwel voor het zetten van de stappen bij de overheid of de instanties met een opdracht van algemeen belang, ofwel met het oog op het sluiten van een contract, met zijn eventuele beperkingen. Ze kunnen ook het adres van hun vestigingseenheden wijzigen. § 2. De ondernemingen ingeschreven als niet-handelsonderneming naar privaat recht kunnen, naast de acties bedoeld in § 1, de volgende gegevens over hun vestigingseenheden inschrijven en wijzigen : 1° de begindatum;2° het adres;3° de economische activiteiten. § 3. De VZW's kunnen, naast de acties bedoeld in § 1, de volgende gegevens over hun vestigingseenheden inschrijven, wijzigen of doorhalen : 1° de begindatum;2° het adres;3° de economische activiteiten.

Art. 3.De inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen van de gegevens bedoeld in artikel 2 gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de onderneming via een beveiligde webtoepassing « Private Search » genaamd.

Deze is beschikbaar op de internetsite van de FOD Economie. Ze is toegankelijk na identificatie en authentificatie via de elektronische identiteitskaart of burgertoken.

Art. 4.Met het oog op de inschrijving, de wijziging en de schrapping van de gegevens bedoeld door onderhavig besluit wordt de toegang tot de Private Search verleend aan de volgende personen : 1° personen die functies uitoefenen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, die hun de mogelijkheid bieden te handelen in naam en voor rekening van de onderneming;2° de gevolmachtigden aangewezen door de personen vermeld in 1°, op voorwaarde dat ze vooraf werden ingeschreven via de « Private Search » of dat het formulier voor de aanwijzing van de gevolmachtigden, beschikbaar op de internetsite van de FOD Economie, vooraf werd medegedeeld aan de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Art. 5.Het artikel 2, § 1, eerste lid, 6° van dit huidige besluit treedt in werking op 30 juni 2010.

Art. 6.Onze Minister bevoegd voor Middenstand en Onze Minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^