Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 03 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, va

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019011803
pub.
03/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011803

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Kieswetboek, artikel 107ter, opgeheven bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming sluiten en hersteld bij de wet van 19 juli 2012;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, artikel 10, § 1, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 10, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994 en artikel 41octies, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, artikelen 3 en 34;

Gelet op de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, artikel 8, § 2, 2° ;

Gelet op de wet van 17 november 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 februari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 25 maart 2019;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, worden afgeprint op wit papier in geval van gelijktijdige verkiezingen van: - het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement; - het Europees Parlement en het Vlaams Parlement.

Hetzelfde geldt in geval van de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. § 2. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement voor de kiezers die onderdaan zijn van een andere Lidstaat van de Europese Unie en ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1, § 3, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden afgedrukt op blauw papier. § 3. De oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven in een Lidstaat van de Europese Unie, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post in overeenstemming met de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, verbonden zijn aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, maar geen aanvraag tot deelname aan de verkiezing van het Europees Parlement hebben ingediend overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, worden afgedrukt: - op geel papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers; - op wit papier, in geval van verkiezing van enkel de Kamer van Volksvertegenwoordigers. § 4. De oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland in een lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, verbonden zijn aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek en een aanvraag tot deelname aan de verkiezing van het Europees Parlement hebben ingediend overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden afgedrukt: - op groen papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers; - op blauw papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement; - op wit papier, in geval van verkiezing van enkel de Kamer van Volksvertegenwoordigers. § 5. De oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland in een niet-lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek en overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 1, eerste lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, en verbonden zijn aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, worden afgedrukt: - op groen papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers; - op blauw papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement; - op wit papier, in geval van verkiezing van enkel de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Art. 2.In geval van gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers enerzijds en het Vlaams Parlement anderzijds, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, opgesteld in overeenstemming met het bijgevoegde model 1.

Art. 3.Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement enerzijds en het Vlaams Parlement anderzijds worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, opgesteld in overeenstemming met het bijgevoegde model 2.

Art. 4.Bij de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 3.

Art. 5.De oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement voor de kiezers, onderdanen van een andere Lidstaat van de Europese Unie, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een gemeente in het kieskanton Sint-Genesius-Rode, in overeenstemming met artikel 1, § 3, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 4.

Art. 6.§ 1. In geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland in een niet-lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post en verbonden zijn aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 5 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk in België te stemmen en overeenkomstig het bijgevoegde model 5/1 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk te stemmen in de consulaire post waarin ze zijn ingeschreven.

Hetzelfde geldt voor de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland in een lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post en verbonden zijn aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, zowel voor de verkiezing van het Europees Parlement als voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. § 2. In geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland in een lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post en verbonden zijn aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, enkel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 6 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk in België te stemmen en overeenkomstig het bijgevoegde model 6/1 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk te stemmen in de consulaire post waarin ze zijn ingeschreven.

Art. 7.In geval van verkiezingen van het Europees Parlement en het Vlaams Parlement, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland in een niet-lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post en verbonden zijn aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 7 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk in België te stemmen en overeenkomstig het bijgevoegde model 7/1 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk te stemmen in de consulaire post waarin ze zijn ingeschreven.

Hetzelfde geldt voor de oproepingsbrieven van de Belgische kiezers die in het buitenland in een lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post en verbonden zijn aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Art. 8.In geval van verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post en verbonden zijn aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 8 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk in België te stemmen en overeenkomstig het bijgevoegde model 8/1 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk te stemmen in de consulaire post waarin ze zijn ingeschreven.

Art. 9.§ 1. Onverminderd de bepalingen van paragraaf 2, wordt op de keerzijde van de oproepingsbrieven de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer afgedrukt, alsook de bepalingen van artikel 94ter, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van artikel 130, eerste lid, 3°, van artikel 143, vierde en vijfde lid, en van artikel 147bis van het Kieswetboek.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers, model I, in de kiesbureaus met traditionele stemming is bijgevoegd als bijlage bij het Kieswetboek.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de kiesbureaus met elektronische stemming met papieren bewijsstuk wordt vastgesteld bij ministerieel besluit, overeenkomstig de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk.

De voormelde onderrichtingen en bepalingen op de keerzijde van de oproepingsbrief dienen volledig en duidelijk leesbaar voor de kiezer te worden vermeld. § 2. Wat de oproepingsbrieven van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers betreft, wordt op de keerzijde van de oproepingsbrieven de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer afgedrukt, alsook de bepalingen van artikel 94ter, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van artikel 143, vierde en vijfde lid van het Kieswetboek, en enkel voor wat betreft de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven en die hun stem persoonlijk in België uitbrengen, de tekst van artikel 180ter, § 3, van het Kieswetboek.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers, model I, in de kiesbureaus met traditionele stemming is bijgevoegd als bijlage bij het Kieswetboek.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de kiesbureaus met elektronische stemming met papieren bewijsstuk wordt vastgesteld bij ministerieel besluit, overeenkomstig de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk.

De voormelde onderrichtingen en bepalingen op de keerzijde van de oproepingsbrief dienen volledig en duidelijk leesbaar voor de kiezer te worden vermeld.

Art. 10.De Belgische kiezer die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode en die volmachthouder is voor een Belg die gevestigd is in het buitenland, ontvangt bij zijn oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht, opgesteld overeenkomstig het model bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 30 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014313 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven. Dit uittreksel van de volmacht wordt weergegeven in dezelfde kleur als die bedoeld in artikel 1, § 3, 4 of 5, afhankelijk van het geval, op het formaat van de oproepingsbrief. Op dit uittreksel van de volmacht worden de gemeente, het stembureau met nummer en het volledige adres van het stembureau waar de volmachtdrager dient te stemmen in naam van zijn volmachtgever, vermeld.

Art. 11.Het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwo sluiten tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, wordt opgeheven.

Art. 12.Het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese sluiten tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement en voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en van het Vlaams Parlement, wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 14.De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019 tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^