Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 30 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende het Centraal Register EAPO

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019030411
pub.
30/04/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030411

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende het Centraal Register EAPO


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 1391/1, vierde lid, 1391/3, eerste lid, en 1391/6, allen ingevoegd bij de Wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing;

Gelet op het advies van de beheerder van het Centraal register EAPO, gegeven op 30 oktober en 6 en 7 december 2018;

Gelet op het advies nr. 19/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 6 februari 2019;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, verantwoord doordat de wettelijke bepalingen waaraan dit besluit uitvoering geeft, een Centraal Register EAPO invoeren dat, in aanvulling op de machtigingen waarover de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders sinds 1 januari 2019 beschikt overeenkomstig artikel 555/1, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, een noodzakelijk instrument vormt opdat zij overeenkomstig artikel 555/1, § 1, eerste lid, 25°, van het Gerechtelijk Wetboek de rol van informatie-instantie zou kunnen vervullen. Bijgevolg is een operationeel Centraal Register EAPO eveneens een noodzakelijk instrument opdat de Nationale Kamer gevolg zou kunnen geven aan de verzoeken bedoeld in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken, reeds van toepassing sinds 18 januari 2017. Dit besluit is onmisbaar om vanaf 1 januari 2019 over een operationeel Centraal Register EAPO te kunnen beschikken.

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - De gegevens opgenomen in het Centraal Register EAPO

Artikel 1.De volgende gegevens worden in het register opgeslagen: 1° het elektronisch verzoek of de gedematerialiseerde kopieën van het niet-elektronisch verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie dat werd meegedeeld aan de Nationale Kamer, de bijlages bij dat verzoek, de identiteit van de verzender van dat verzoek evenals de datum van ontvangst van dat verzoek;2° de gegevens betreffende de beslissing waarop het verzoek is gebaseerd, met name: - het gerecht dat de beslissing heeft genomen; - het volledig adres van het gerecht dat de beslissing heeft genomen; - de datum van de beslissing ; - Desgevallend, het bedrag van de hoofdvordering. 3° indien beschikbaar, de gegevens betreffende de schuldeiser, met name : a) indien de schuldeiser een natuurlijke persoon is, zijn naam en voorna(a)m(en), zijn volledig adres of minstens het land waar hij zijn woonplaats heeft, evenals, desgevallend, zijn rijksregisternummer, identificatienummer in het bisregister, toegekend in uitvoering van artikel 4 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, of elk ander identificatienummer; b) indien de schuldeiser een rechtspersoon is, zijn benaming, zijn volledig adres of minstens het land waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, evenals, desgevallend, zijn uniek identificatienummer als bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van Economisch Recht, of elk ander identificatie- of registratienummer; 4° de bevestiging van de ontvangst door de beheerder van het Centraal Register EAPO van de betaling van de vergoeding bedoeld in artikel 555/1, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en de datum van die betaling;5° de gegevens betreffende de schuldenaar, met name: a) indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is, zijn naam en voorna(a)m(en), zijn volledig adres of minstens het land waar hij zijn woonplaats heeft, zijn geboortedatum evenals, desgevallend en indien beschikbaar, zijn rijksregisternummer, identificatienummer in het bisregister, toegekend in uitvoering van artikel 4 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, of elk ander identificatienummer; b) indien de schuldenaar een rechtspersoon is, zijn benaming, zijn volledig adres of minstens het land waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, evenals, desgevallend en indien beschikbaar, zijn uniek identificatienummer als bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, of elk ander identificatie- of registratienummer.

Teneinde op een geautomatiseerde en beveiligde wijze de gegevens van de schuldenaar bedoeld in de bepaling onder a) te verifiëren, worden deze bij het invoeren ervan in het Centraal Register vergeleken met de corresponderende gegevens van het Rijksregister of van het bisregister die via een elektronische verbinding tussen het Centraal Register en de gegevensbank van het Rijksregister aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders worden verzonden;

Teneinde op een geautomatiseerde en beveiligde wijze de gegevens van de schuldenaar bedoeld in de bepaling onder b) te verifiëren, worden deze bij het invoeren ervan in het Centraal Register vergeleken met de corresponderende gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via een elektronische verbinding tussen het Centraal Register en de gegevensbank van de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders worden verzonden; 6° het elektronisch verzoek of de gedematerialiseerde kopieën van het niet-elektronisch verzoek aan het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 555/1, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de identiteit van de verzoeker en de datum van het verzoek;7° de relevante gegevens uit het elektronisch antwoord of uit de gedematerialiseerde kopieën van het niet-elektronisch antwoord van het Centraal Aanspreekpunt en, in voorkomend geval, van de bank of banken in de zin van artikel 4, tweede lid, van de Verordening bedoeld in artikel 555/1, § 1, eerste lid, 25° van het Gerechtelijk Wetboek, die werden geconsulteerd, evenals de datum van dit antwoord of van deze antwoorden.Het betreft de gegevens, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 1° van de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest sluiten houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, betreffende de opening of afsluiting van de bankrekeningen waarvan de schuldenaar de titularis is, of, bij gebreke daaraan, de vermelding van het ontbreken van deze gegevens;8° het elektronisch antwoord of de gedematerialiseerde kopieën van het niet-elektronisch antwoord van de Nationale Kamer op het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie, de in artikel 2, § 1 van dit besluit bedoelde persoon die het antwoord heeft verzonden en de datum van verzending van het antwoord aan het gerecht dat de informatie heeft gevraagd;9° de elektronische correspondentie evenals de gedematerialiseerde kopieën van de niet-elektronische correspondentie van de Nationale Kamer gevoerd met het oog op het beantwoorden van het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie, en de datum van die correspondentie. HOOFDSTUK II. - Toegang tot de gegevens opgenomen in het Centraal Register EAPO

Art. 2.§ 1. Onverminderd artikel 1391/3 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen enkel de personen die door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders met naam worden aangeduid: 1° de verzoeken tot het verkrijgen van rekeninginformatie behandelen, 2° de ontvangen gegevens die niet op automatische wijze in het register worden geregistreerd, in het Centraal Register registreren binnen de in artikel 1391/1 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde grenzen, en 3° de gevraagde gegevens meedelen aan het gerecht dat de informatie heeft gevraagd. § 2. De personen bedoeld in paragraaf 1 kunnen, om de in paragraaf 1 bedoelde taken uit te voeren, de gegevens geregistreerd in het Centraal Register rechtstreeks raadplegen, wijzigen of verwijderen.

Art. 3.De door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aangeduide functionaris voor gegevensbescherming kan, voor de uitoefening van zijn opdrachten, de gegevens van het Centraal Register raadplegen, zonder over de mogelijkheid te beschikken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Art. 4.§ 1. De gegevens die in het Centraal Register worden bijgehouden, kunnen door de personen bedoeld in de artikelen 2 en 3, binnen de grenzen bepaald in die artikelen, worden verwerkt door middel van informaticatechnieken.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders bepaalt de registratieprocedure van de personen bedoeld in de artikelen 2 en 3 en de procedure voor het beheer van het Centraal Register zoals bedoeld in artikel 1391/1 van het Gerechtelijk Wetboek. Zij waakt over de naleving van deze procedures. § 2. De identificatie en authenticatie van de personen bedoeld in de artikelen 2 en 3 die toegang hebben tot de gegevens van het Centraal Register gebeuren door middel van hun elektronische identiteitskaart, zoals bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identiteitskaarten sluiten betreffende de identiteitskaarten, of door ieder ander middel dat de identificatie en authenticatie toelaat en gelijkwaardige garanties biedt.

Onverminderd het eerste lid, gebeuren de identificatie en authenticatie in overeenstemming met de technische procedure die door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt ingesteld. § 4. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders bewaart de gegevens met betrekking tot de verwerkingen bedoeld in § 1, eerste lid, met name de identificatiegegevens van de verwerker, de identificatiegegevens, bedoeld in artikel 1, 5°, van de schuldenaar op wie de verwerking betrekking heeft, en het tijdstip van de verwerking.

De gegevens met betrekking tot de verwerkingen worden bewaard overeenkomstig artikel 1391/5 van het Gerechtelijk Wetboek. In geval van betwisting wordt deze termijn geschorst tot alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding en uitvoeringsbepaling

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 6.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^