Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 14 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondis

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019040560
pub.
14/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040560

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de sociale voordelen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de sociale voordelen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018 Sociale voordelen (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2018 onder het nummer 149429/CO/102.07) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Draagwijdte

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst voert de collectieve arbeidsovereenkomst uit tot vaststelling van de statuten van het "Sociaal Fonds van de kalksteengroeven en kalkovens van het Doornikse", gesloten op 22 februari 1971 in het Gewestelijk Paritair Comité voor het bedrijf der kalksteengroeven en kalkovens van het arrondissement Doornik (registratienr. 627/CO/102.07), toepasbaar gemaakt op het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik door de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001 (registratienr. 58530/CO/102.07) en laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2012 tot wijziging van de statuten van dit fonds (registratienr. 112583/CO/102.07 - koninklijk besluit van 23 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondis sluiten - Belgisch Staatsblad van 28 november 2013). HOOFDSTUK III. -Sociale voordelen

Art. 3.Vakbondspremie Een vakbondspremie is verschuldigd aan de arbeiders en arbeidsters, leden van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties zoals deze bepaald zijn in artikel 3, § 1 en § 2 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Zij wordt vastgesteld op 145 EUR per jaar zodra de relevante reglementering toepasbaar zal zijn.

Zij is betaalbaar door het fonds en verschuldigd voor elke tewerkgestelde werknemer ingeschreven in het personeelsregister op 30 april, voor elke werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en voor elke gepensioneerde werknemer. Voor de nieuwe personeelsleden en voor de arbeiders die zijn vertrokken in de loop van het jaar, wordt deze premie pro rata temporis betaald volgens de verhouding van 1/12de per gepresteerde maand, waarbij elke begonnen maand telt voor een eenheid met maximaal 12 maanden per boekjaar. HOOFDSTUK IV. - Modaliteiten

Art. 4.Teneinde te zorgen voor de betaling van het voordeel bepaald in artikel 3, spijzen de ondernemingen het "Sociaal Fonds van de kalksteengroeven en kalkovens van het Doornikse" door : - een jaarlijkse storting van 145 EUR (vakbondspremie), betaalbaar aan het fonds uiterlijk op 10 mei voor elke tewerkgestelde werknemer ingeschreven in het personeelsregister op 30 april, voor elke werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en voor de gepensioneerde werknemers; - desgevallend, het noodzakelijke bedrag voor de eventuele betaling van de bedrijfsvoorheffing op de storting waarvan sprake in het eerste streepje, die met het nettobedrag het brutobedrag van de verkregen premie zou vaststellen, waarbij het nettobedrag door 85 wordt gedeeld.

Art. 5.De werkgevers storten bovendien aan het fonds een dotatie van 3 718,40 EUR per jaar voor de Europese opleiding van de vakbondsafgevaardigden.

Art. 6.De bedragen die bestemd zijn om de vakbondspremie en de Europese opleiding van de afgevaardigden te financieren, zullen elk jaar uiterlijk op 10 mei betaalbaar zijn.

Voor de vakbondspremie zal een storting pro rata temporis (11,25 EUR per maand. Dit bedrag zal tot 12,08 EUR worden verhoogd in toepassing van artikel 3) worden uitgevoerd voor de arbeiders die in dienst genomen of vertrokken zijn tijdens het afgelopen boekjaar, waarbij elke begonnen maand als een eenheid telt, met een maximum van 12 maanden per boekjaar.

De titel van rechthebbende zal naar het fonds worden gestuurd in de loop van de 2de helft van april.

Art. 7.Het fonds zal elk jaar uiterlijk op 30 juni aan de betrokken werknemers de vakbondspremie storten die bepaald is door deze overeenkomst.

Het saldo zal worden gebruikt voor de opleiding van de gewone en plaatsvervangende afgevaardigden-arbeiders van de ondernemingsraden, van de comités voor veiligheid en gezondheid en van de vakbondsafvaardigingen.

Art. 8.Om de beheerskosten te dekken, zal een bedrag dat overeenstemt met 2,5 pct. van de jaarlijkse geïnde bijdragen worden toegekend aan de organisatie die belast is met het beheer van de fondsen.

Zolang het fonds over geld beschikt, zullen de beheerskosten worden afgehouden van het fonds. Bij gebreke daarvan, zal het bedrag van de premies betaald door de firma's aan het fonds automatisch worden verhoogd met 2,5 pct.

De intresten die voortkomen uit de belegde bedragen zullen aan het fonds worden overgedragen en zullen de beheerskosten niet dekken.

Art. 9.De rechthebbende van een overleden arbeider heeft recht op het voordeel waarop deze arbeider recht zou hebben gehad, en dit voor het boekjaar in de loop waarvan het overlijden heeft plaatsgevonden.

De betaling zal worden uitgevoerd door het fonds, nadat de ondernemingen de storting aan het fonds uitvoeren binnen vijftien dagen na het overlijden. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 10.Sociale vrede De sociale vrede is gedurende de volledige duur van de overeenkomst gewaarborgd op het niveau van de sector en van de ondernemingen (geen bijkomende eisen bij dit akkoord op het niveau van de ondernemingen tijdens de duur van de overeenkomst). HOOFDSTUK VI. - Geldigheid

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Dit akkoord is geldig op voorwaarde dat de sociale vrede wordt nageleefd. De sociale vrede wordt niet nageleefd als een staking losbarst zonder dat de wettelijke verzoeningsmiddelen zijn opgebruikt, waarbij de bestaande overeenkomsten moeten worden nageleefd, zowel door de werkgevers als door de werknemers, alsook door hun respectievelijke organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^