Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 14 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondis

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019040563
pub.
14/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040563

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de arbeidsduur en -organisatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de arbeidsduur en -organisatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018 Arbeidsduur en -organisatie (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2018 onder het nummer 149428/CO/102.07) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Arbeidsduur

Art. 2.De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld op 36 uren. De effectieve arbeidstijdregeling bedraagt 38 uren/week met toekenning van betaalde compensatierustdagen.

Voor de volcontinuregelingen worden de dagelijkse of wekelijkse verminderingen onvermijdelijk vervangen door betaalde compensatierustdagen.

Art. 3.De betaalde compensatierustdagen worden toegekend volgens de volgende toepassingsmodaliteiten : a) Elke werknemer die 38 uren effectieve of gelijkgestelde prestaties telt, heeft recht op 2 uur betaalde compensatierust.Deze uren betaalde compensatierust moeten worden geglobaliseerd per volledige of opgesplitste dag, rekening houdend met zijn verdiende uurkrediet.

Onder "gelijkgestelde prestaties" worden de dagen kort verzuim verstaan, het betaald verlof, de feestdagen, de naamdag, de aanvullende verlofdag, de dagen voor dewelke een vergoeding wordt gestort krachtens de wet op het gewaarborgd weekloon en op het gewaarborgd maandloon, alsook de werkloosheidsdagen; b) De betaling van deze compensatierustdagen zal gebeuren binnen de twee weken in de loop waarvan zij werden genomen;c) De berekening van deze bezoldiging zal dezelfde zijn als die welke werd toegepast voor de feestdagen;d) De betaalde compensatierustdagen worden gepland door de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, door de vakbondsafvaardiging.Maximaal drie dagen per jaar, die voortvloeien uit de overgang van 39 naar 38 uren per week, worden vastgesteld door de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, door de vakbondsafvaardiging en de andere dagen blijven naar keuze van de werknemers, behalve als de ondernemingsraad er anders over beslist.

Twee van de betaalde compensatierustdagen die voortvloeien uit de overgang van 38 naar 37,5 uren per week worden vastgesteld door de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, door de vakbondsafvaardiging. Voor de vaststelling van deze dagen zal de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, de vakbondsafvaardiging de goede werking van de onderneming in overweging nemen.

De betaalde compensatierustdagen, toegekend met toepassing van de arbeidstijdvermindering van 36,5 naar 36 uren per week, worden verplicht vastgesteld door de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, door de vakbondsafvaardiging of, bij gebreke daarvan, door de directie van de onderneming; zij kunnen verschillend worden vastgesteld voor elk departement van de onderneming.

Zij worden met name vastgesteld om : - te zorgen voor de goede werking van de onderneming; - het werkinstrument te beschermen; e) De compensatierustdagen staan los van de hoofdperiode van de jaarlijkse vakantie.

Art. 4.De vakorganisaties verbinden zich ertoe om geen verminderingen te eisen na deze overeenkomst in de vorm van betaalde compensatierust.

Als arbeidstijdverminderingen worden geëist na 30 april 1984, zal dit in de vorm van dagelijkse of wekelijkse verminderingen zijn.

Art. 5.Afwijking van de wekelijkse duur Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen vastgesteld door de arbeidswet van 16 maart 1971 : a) Normale arbeidsduur en overuren : definitie : Voor elke werknemer is deze normale duur die welke wordt bepaald door de arbeidstijdregeling van zijn functie in zijn sector, arbeidstijdregeling die is opgenomen in het arbeidsreglement.De normale duur van een arbeidsdag stemt dus overeen met die welke zou worden in aanmerking genomen om de bezoldiging te berekenen van diezelfde dag als dit bijvoorbeeld een feestdag was.

Teneinde de conventionele programmatie ervan niet te wijzigen, worden de bezoldigde compensatierustdagen die worden toegekend in het kader van de arbeidstijdvermindering gelijkgesteld met gepresteerde uren in de berekening van de normale duur van arbeidstijd op basis van 38 uren per week.

Een wijziging van arbeidstijdregeling geeft geen aanleiding tot overuren als deze wijziging zich beperkt tot het verplaatsen van begin- en einduren van een prestatie zonder de normale duur van de arbeidsdag te verhogen.

Bijgevolg zal elk werk boven de normale duur van een arbeidsdag worden beschouwd als overwerk. b) Opname van overuren die niet verplicht moeten worden opgenomen krachtens de wet : De situaties van niet-recuperatie die blijven bestaan zullen elk jaar worden geregulariseerd tegen 31 december. HOOFDSTUK III. - Arbeidsorganisatie Feestdagen, verloven, jaarlijkse vakantie, kort verzuim, familiaal verlof en educatief verlof

Art. 6.Feestdagen Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen die van kracht zijn inzake feestdagen : Ongeacht de dag van de week waarin de niet-gepresteerde feestdag valt, zal de werknemer een loon ontvangen dat gelijk is aan het gemiddelde per uur van de veertiendaagse werkperiode vermenigvuldigd met een aantal uren dat gelijk is aan een normale dagprestatie.

Een feestdag die op zaterdag of zondag valt, wordt verschoven. Het stelsel dat op die dag toepasbaar is zal worden gelijkgesteld met een normale feestdag.

De betaling zal plaatsvinden met het loon van de betalingsperiode die de datum van de feestdag of van de verschoven feestdag omvat.

Als een feestdag samenvalt met een werkloosheidsdag zal de werkgever het verschil betalen tussen de werkloosheidsuitkering en het normale loon dat de werknemer zou hebben ontvangen op die feestdag.

Wettelijke afschaffing van een feestdag : aangezien het onderwerp niet actueel is, wordt overeengekomen, en vóór de hypothetische toekomstige wettelijke afschaffing van een feestdag, om constructief overleg te voeren over het onderwerp.

Art. 7.Familiaal verlof, aanvullende verlofdag en anciënniteitsverlofdagen Een dag familiaal verlof en een dag aanvullend verlof worden toegekend en worden genomen naar keuze van de werknemer. Zij worden betaald op dezelfde basis als een feestdag. Een dag anciënniteitsverlof wordt toegekend per schijf van 5 anciënniteitsjaren.

De duur van alle prestaties uitgevoerd door de werknemers met een uitzendovereenkomst of in het kader van overeenkomsten voor bepaalde tijd zal in rekening worden genomen voor de berekening van de verworven anciënniteit in de onderneming.

De modaliteiten voor het opnemen van deze verlofdagen worden geregeld binnen elke onderneming volgens dezelfde regels als voor de jaarlijkse vakantie.

In geval van langdurige afwezigheid in de loop van een werkjaar dat de effectieve opname van het familiaal verlof, aanvullend verlof en anciënniteitsverlof onmogelijk maakt, wordt overeengekomen om hun waarde ervan in euro te betalen vanaf de volgende 1 januari.

In geval van werkhervatting kunnen deze verlofdagen worden overgedragen naar het 1ste kwartaal van het volgend boekjaar.

Deze bepaling wordt niet verlengd als de afwezigheid langer dan één jaar duurt.

Art. 8.Dagen aanvullend verlof en anciënniteitsverlof In geval van overgang van een voltijdse arbeidsregeling naar een deeltijdse arbeidsregeling, worden de verdiende verlofdagen op 1 januari van het jaar van de verandering van regeling voltijds behouden voor dit jaar en aangepast op basis van de nieuwe regeling vanaf 1 januari van het 2de kalenderjaar.

Art. 9.Jaarlijkse vakantie Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, is de jaarlijkse vakantie toegekend aan het personeel gelijk aan vier weken verlof dat overeenstemt met 4 weken met een arbeidstijdregeling van 38 uren prestaties per week, dit is in totaal 152 uren.

De uren vakantie worden toegekend ten belope van een aantal uren dat gelijk is aan een werkdag.

Art. 10.Verlof zonder wedde Voor de werknemers die in de loop van een vakantiedienstjaar geen 20 dagen wettelijke jaarlijkse vakantie zouden genieten, wordt een recht op verlof zonder wedde ingevoerd binnen de volgende beperkingen : - Maximaal 10 dagen per jaar; - Verlof zonder wedde + wettelijke jaarlijkse vakantiedagen = maximaal 20 dagen per jaar.

De werkgevers verbinden zich ertoe om met welwillendheid de aanvragen voor verlof zonder wedde die uitgaan van werknemers van wie alle tellers van de andere wettelijke en conventionele verloven in de loop van het boekjaar zijn opgebruikt of ontoereikend zijn te ontvangen en te analyseren.

Art. 11.Kort verzuim De twee of drie wettelijke dagen omstandigheidsverlof erkend door de reglementering in het kader van het overlijden van een familielid worden respectievelijk gebracht op drie en vier dagen. De aanvullende dag moet worden genomen binnen twee weken na het overlijden van het betrokken familielid.

De werkgevers verbinden zich ertoe om de aanvragen van de werknemers, met name in verband met de specifieke kenmerken van hun familiale toestand met welwillendheid te ontvangen en te analyseren.

Art. 12.Familiale verloven Op voorwaarde dat dwingende familiale redenen hen er persoonlijk toe verplichten, hebben de werknemers de toestemming om zonder wedde afwezig te zijn gedurende maximaal tien dagen per jaar.

Deze afwezigheden worden gelijkgesteld voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

Teneinde de organisatorische moeilijkheden te beperken die dergelijke afwezigheden kunnen teweegbrengen, moeten de werknemers alle nuttige maatregelen nemen opdat de directie van de onderneming zou worden op de hoogte gebracht van de oorzaak en de duur van hun afwezigheid zodra zij er kennis van hebben.

De betrokken werknemers tonen spontaan en zo vlug mogelijk aan de directie van de onderneming de getuigschriften, bewijzen of getuigenissen die de familiale en dwingende noodzaak van hun afwezigheid aantonen.

Behoren bijvoorbeeld tot de gevallen waarin deze toestemming van toepassing is : - de ernstige ziekte van naaste familieleden waarbij de rol van de werknemer onvervangbaar is; - in geval van ramp, de noodzaak voor de werknemer om zelf in te staan voor de bescherming of beveiliging van zijn goederen of om ervoor te zorgen dat anderen hiervoor instaan.

Art. 13.Educatief verlof In het kader van de wetgeving over het educatief verlof wordt overeengekomen dat over de modaliteiten voor recuperatie van de educatieve verloven wordt beslist op het niveau van elke onderneming. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 14.Deze overeenkomst dekt de totaliteit van de akkoorden die toepasbaar zijn in elk van de ondernemingen die lid zijn van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

De bijzondere akkoorden die zouden kunnen ontstaan na de onderhandelingen binnen de "C.C.B."-ondernemingen zijn niet toepasbaar op de andere ondernemingen van de steengroefsector.

Het overleg over de toepassing van de interne overeenkomsten maakt deel uit van de gebruikelijke werkingsmodaliteiten van de sociale betrekkingen. Geen enkele bijkomende eis, buiten de bestaande conventionele kaders, kan worden ingediend bij dit bijzonder overleg.

Art. 15.Verworven voordelen De verworven voordelen op het niveau van de ondernemingen en waarin niet voorzien is in deze collectieve arbeidsovereenkomst blijven verworven.

De verworven voordelen op het niveau van het bekken blijven verworven in de geest en in de letter van de overeengekomen teksten.

De vorige akkoorden die niet worden gewijzigd door deze collectieve arbeidsovereenkomst blijven van toepassing.

Art. 16.Sociale vrede De sociale vrede is gedurende de volledige duur van de overeenkomst gewaarborgd op het niveau van de sector en van de ondernemingen (geen bijkomende eisen bij dit akkoord op het niveau van de ondernemingen tijdens de duur van de overeenkomst). HOOFDSTUK V. - Geldigheid

Art. 17.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Dit akkoord is geldig op voorwaarde dat de sociale vrede wordt nageleefd. De sociale vrede wordt niet nageleefd als een staking losbarst zonder dat de wettelijke verzoeningsmiddelen zijn opgebruikt, waarbij de bestaande overeenkomsten moeten worden nageleefd, zowel door de werkgevers als door de werknemers alsook door hun respectieve organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^