Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 09 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019040564
pub.
09/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040564

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2018 onder het nummer 149442/CO/330)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van : - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de autonome categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen), de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen; - de forensisch psychiatrische centra; - de revalidatiecentra, meer bepaald de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen; - de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; - de thuisverpleging; - de medisch-pediatrische centra; - de wijkgezondheidscentra. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten betreffende de sociale verkiezingen, noch op de artsen, met uitzondering van de artsen in de wijkgezondheidscentra. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op medewerkers die in dienst treden vanaf 1 mei 2018. Werknemers die in dienst treden na 30 april 2018 krijgen onmiddellijk een sectorale referentiefunctie toegewezen zoals opgenomen in bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie en zijn uitgesloten van de procedures zoals beschreven in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. § 4. Een besluit tot einde van de arbeidsovereenkomst voorafgaand aan 30 april 2018, verder datum E (cfr. timing voorzien in bijlage 5) genoemd, sluit de werknemer uit van het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat deze niet meer in dienst zal zijn op 1 juli 2018.

Art. 2.Artikel 17, § 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie wordt vervangen door : " § 8. Het besluit van de externe beroepscommissie wordt schriftelijk meegedeeld aan de werknemer en zijn werkgever ten laatste op 31 december 2018. Het besluit van de externe beroepscommissie wordt gemotiveerd.".

Art. 3.Bijlage 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie wordt vervangen door de bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 12 november 2018 en is gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden. § 3. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten te bespreken.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie, geregistreerd op 2 februari 2018 onder het nummer 144332/CO/330.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie Overzichtstabel timing

Datum

To do


15/01/2018

Samenstelling begeleidingscommissie/interne beroepscommissie Aanduiding procesverantwoordelijke


29/01/2018

Globale communicatie aan werknemers


15/01/2018-15/03/2018

Vormingssessies "functieclassificatie" leden begeleidingscommissie/interne beroepscommissie


01/03/2018

Voorbereiding procesverantwoordelijke + informatie aan leden begeleidingscommissie (personeelslijst, organigram, functiebeschrijvingen) - artikel 10, § 2


15/03/2018-20/04/2018

Bespreking toewijzing begeleidingscommissie


23/04/2018

Communicatie definitieve toewijzing in begeleidingscommissie


15/03/2018-30/04/2018

Technische vormingssessies "gebruik keuze-instrument" werknemersafgevaardigden/ personeelsdiensten


30/04/2018

Communicatie aan de werknemer over functietoewijzing

E

30/04/2018-30/06/2018

Indien geen intern beroep : keuze overstap IFIC-barema ja/nee


07/2018

Effectieve uitbetaling van de nieuwe lonen voor werknemers die kiezen om over te stappen naar het IFIC-barema en die geen beroep aantekenen


30/04/2018-30/06/2018

Indien wel intern beroep : indiening dossier


30/09/2018 of ten laatste 31/10/2018

Met uitbetaling van de lonen van de maand september : regularisatie retroactief voor periode tussen 01/01/2018 en 30/06/2018


02/05/2018-30/09/2018

Behandeling intern beroep vanaf ogenblik van indiening Na afhandeling intern beroep (dateren!) : - keuze werknemer voor overstap IFIC-barema ja/nee (1 week) - betaling van nieuw loon na intern beroep (individuele correcties) in functie van de keuze van de werknemer ten laatste 3 maanden na uitspraak


Ten laatste 15/10/2018

Vanaf afhandeling intern beroep : keuze voor indiening extern beroep (15 dagen)


Ten laatste 31/12/2018

Behandeling extern beroep vanaf ogenblik van indiening Na afhandeling extern beroep (dateren!) : - keuze werknemer voor overstap IFIC-barema ja/nee (1 week) - betaling van nieuw loon (individuele correcties) in functie van de keuze van de werknemer ten laatste 3 maanden na uitspraak extern beroep en ten laatste op 31/01/2019


31/12/2018

Indienen rapportering


01/01/2019-28/02/2019

Behandelen rapportering/berekening fase 2


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^