Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 15 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de wijziging en de coördinatie van de col

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200963
pub.
15/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200963

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de wijziging en de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de instelling van een sociaal fonds (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de wijziging en de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de instelling van een sociaal fonds.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2018 Wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de instelling van een sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2018 onder het nummer 149434/CO/142.04)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Art. 2.Het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten besluit, bij toepassing van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, een fonds voor bestaanszekerheid op te richten, waarvan de statuten hierna zij vastgelegd.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, ingaande op de eerste dag van het burgerlijk kwartaal dat volgt op de opzegging.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015 betreffende de instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, geregistreerd op 3 maart 2016 onder het nummer 132025/CO/142.04 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016204141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016204128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen sluiten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de wijziging en de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de instelling van een sociaal fonds Gecoördineerde statuten HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2005 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van allerlei producten", verder het fonds genoemd.

Art. 2.De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd in Buro & Design Center, gelegen te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 87. Hij kan bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten (142.04), naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Art. 3.Het fonds heeft tot doel : 1. de inning en de invordering van de bijdragen ten laste van de in artikel 5 bedoelde werkgevers;2. de toekenning en de uitkering van aanvullende sociale voordelen;3. de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen.

Art. 4.Het fonds wordt voor onbepaalde duur opgericht. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 5.Deze statuten zijn van toepassing op : a) de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten;b) de werklieden die zij tewerkstellen in de onder a) bedoelde ondernemingen. Onder "werklieden" wordt verstaan : de werklieden en werksters, tenzij anders bepaald. HOOFDSTUK III. - Rechthebbenden en modaliteiten van toekenning en uitkering

Art. 6.§ 1. Bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, worden de voordelen bepaald die door het sociaal fonds zullen worden toegekend. § 2. Initiatieven ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers in uitvoering van de wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK IV. - Beheer

Art. 7.Het fonds wordt beheerd door een raad van bestuur, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten.

Deze raad bestaat uit twaalf leden, hetzij zes vertegenwoordigers van de werkgevers en zes vertegenwoordigers van de werknemers.

De leden van de raad van bestuur worden door het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten benoemd op voordracht van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten.

Art. 8.Elk jaar duidt de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters aan welke samen met de secretaris van het fonds het beperkt beheerscomité uitmaken.

Het voorzitterschap wordt verzekerd door de werkgeversorganisatie.

De beide ondervoorzitters behoren tot de werknemersorganisaties.

Art. 9.De raad van bestuur wordt door zijn voorzitter vijftien dagen vooraf bijeengeroepen. De voorzitter is ertoe gehouden de raad ten minste éénmaal per semester bijeen te roepen en telkens wanneer ten minste twee leden van de raad erom verzoeken.

De uitnodiging vermeldt de agenda.

De processen-verbaal worden de door de raad van bestuur aangeduide secretaris opgesteld en door de voorzitter van de vergadering ondertekend.

De uittreksels uit deze processen-verbaal worden door de voorzitter of twee bestuurders ondertekend.

Wanneer tot stemming moet overgegaan worden, dient een gelijk aantal leden van elke afvaardiging aan de stemming deel te nemen. Is het aantal ongelijk, dan onthoudt (onthouden) zich het jongste lid (de jongste leden).

De raad kan slechts geldig beslissen over de op de agenda gestelde kwesties en in aanwezigheid van ten minste de helft van de leden die tot de werknemersafvaardiging en ten minste de helft van de leden die tot de werkgeversafvaardiging behoren.

De beslissingen worden met de meerderheid van stemgerechtigden genomen.

Art. 10.De raad van bestuur heeft tot taak het fonds te beheren en alle maatregelen te treffen die voor zijn goede werking zijn vereist.

Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het bestuur en de leiding van het fonds.

De raad van bestuur treedt in rechte op in naam van het fonds, in navolging en op verzoek van de voorzitter of van een tot dat doel afgevaardigde bestuurder.

Voor al de andere handelingen dan deze waarvoor de raad bijzondere volmachten heeft verleend, zijn de gezamenlijke handtekeningen van vier beheerders (twee van werknemerszijde en twee van werkgeverszijde) vereist.

De verantwoordelijkheid van de beheerders beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan betreffende hun bestuur ten opzichte van de verplichtingen van het fonds. HOOFDSTUK V. - Financiering

Art. 11.Om de financiering van de in artikel 6 bedoelde voordelen te verzekeren, beschikt het fonds over de bijdragen welke door de bij artikel 5, a) bedoelde werkgevers verschuldigd zijn.

Art. 12.Het bedrag van de bijdrage wordt vastgesteld door het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten en bedraagt 2 pct. van de onbegrensde brutolonen voor het vierde trimester 2005 en 0,50 pct. vanaf 1 januari 2006.

Aan dit bedrag wordt toegevoegd : - voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 september 2008 een bijdrage gelijk aan 16,50 pct. van de onbegrensde brutolonen; - vanaf het vierde trimester 2008 een bijdrage gelijk aan 12,50 pct. van de onbegrensde brutolonen; - vanaf 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 een bijdrage gelijk aan 8,98 pct. van de onbegrensde brutolonen; - vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 een bijdrage gelijk aan 8,36 pct. van de onbegrensde brutolonen; - vanaf 1 april 2016 tot en met 31 december 2017 een bijdrage gelijk aan 9,86 pct. van de onbegrensde brutolonen; - vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 een bijdrage gelijk aan 11,18 pct. van de onbegrensde brutolonen; - vanaf 1 januari 2019 een bijdrage gelijk aan 10 pct. van de onbegrensde brutolonen.

Dit bijdrage is specifiek voor de betaling van de eindejaarspremie via het sociaal fonds bestemd.

Een buitengewone bijdrage kan door de raad van bestuur worden vastgesteld, met bepaling van de innings- en verdelingsmodaliteiten.

Deze buitengewone bijdrage moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst, bekrachtigd bij koninklijk besluit.

Art. 13.De inning en de invordering van de bijdragen worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verzekerd, in toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. HOOFDSTUK VI. - Begroting, rekeningen

Art. 14.Het boekjaar vangt aan op 1 januari en sluit af op 31 december. Nochtans zal het eerste boekjaar beginnen op 1 oktober 2005 om te eindigen op 31 december 2006.

Art. 15.Elk jaar, uiterlijk gedurende de maand december, wordt een budget voor het volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

Art. 16.De rekeningen van het verstreken jaar worden op 31 december afgesloten.

De raad van bestuur, evenals de door het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten aangeduide revisor of accountant, maken jaarlijks elk een schriftelijk verslag op betreffende de uitvoering van hun opdracht gedurende het verstreken jaar. De balans, samen met de hierboven bedoelde schriftelijke jaarverslagen, moeten elk jaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten.

Art. 17.Het fonds kan slechts bij éénparige beslissing van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten worden ontbonden.

Dit laatste dient tegelijkertijd de vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden en hun bezoldiging vast te stellen en de bestemming van de activa van het fonds te bepalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^