Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 09 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200968
pub.
09/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200968

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2018 onder het nummer 149443/CO/330)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van : - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de autonome categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen), de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen; - de forensisch psychiatrische centra; - de revalidatiecentra, meer bepaald de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen; - de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; - de thuisverpleging; - de medisch-pediatrische centra; - de wijkgezondheidscentra. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op het leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten betreffende de sociale verkiezingen, noch op de artsen, met uitzondering van de artsen in de wijkgezondheidscentra.

Art. 2.Artikel 3, § 9, eerste streepje van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten wordt vervangen door : "- hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties (Belgisch Staatsblad van 30 december 2011), zoals laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2018).".

Art. 3.Artikel 7, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten wordt vervangen door : " § 2. Om het startbarema te bepalen, wordt de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal, in voorkomend geval voor elk anciënniteitsjaar van de loonschaal, verhoogd met de looncomponenten waarop de werknemer recht heeft, conform de collectieve arbeidsovereenkomsten en de koninklijke besluiten vermeld in artikel 3, § 6 tot en met § 9.

Het betreft meer bepaald : - de haard- of standplaatstoelage; - het functiecomplement; - de functietoeslag; - de premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel.

Tijdens fase 1 kan de premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel niet worden opgenomen in het startbarema. De ondertekenende partijen bepalen bij elke volgende fase of deze premie al dan niet kan worden toegevoegd in de berekening van het startbarema.".

Art. 4.Artikel 10, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten wordt vervangen door : " § 4. 1. Het behoud van de bestaande loonvoorwaarden inclusief de afgesproken toekomstige verhogingen en de premies BBT en/of BBK (de rechthebbenden) De verpleegkundige die vóór 1 september 2018 begunstigde was van het voordeel beschreven in artikel 3, § 9 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) van deze collectieve arbeidsovereenkomst, en die op 31 augustus 2018 voldeed aan de op dat ogenblik geldende voorwaarden die recht gaven op het voordeel beschreven in artikel 3, § 9 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) van deze collectieve arbeidsovereenkomst, behoudt in fase 1 zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, alsook de premie BBT en/of BBK. Hij beschikt bijgevolg in fase 1 niet over de mogelijkheid om over te stappen naar het IFIC-barema.

Werken op een erkende dienst, functie of zorgprogramma : definitie van gelijkgestelde periodes : Periodes van arbeidsonderbreking, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie, van de werknemers worden beschouwd als gewerkt indien de verpleegkundige voorafgaand aan de arbeidsonderbreking verbonden was aan de erkende dienst, functie of het zorgprogramma, en waarbij de arbeidsonderbreking viel op 31 augustus 2018.

Periodes van arbeidsonderbreking ten gevolge van het opnemen van een vorm van deeltijds tijdskrediet, deeltijdse landingsbaan of thematisch verlof worden beschouwd als gewerkt indien de verpleegkundige voorafgaand aan de arbeidsonderbreking verbonden was aan de erkende dienst, functie of het zorgprogramma, en waarbij de arbeidsonderbreking viel op 31 augustus 2018.

De verpleegkundige, die in de referteperiode van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018 minstens een deel van de tijd tewerkgesteld was op een erkende dienst, functie of zorgprogramma en recht had op een premie BBT/BBK, maar die op 31 augustus 2018, tijdelijk tewerkgesteld was in een niet erkende dienst, functie of zorgprogramma, behoudt in fase 1 zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, alsook de premie BBT en/of BBK. Hij beschikt bijgevolg in fase 1 niet over de mogelijkheid om over te stappen naar het IFIC-barema. 2. De voorwaarden voor het behoud van de premie BBT en/of BBK (verworven recht) De verpleegkundige die aan deze voorwaarden voldoet, behoudt het voordeel beschreven in artikel 3, § 9 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) van deze collectieve arbeidsovereenkomst bij functiewijzing naar een andere verpleegkundige functie bij dezelfde werkgever of bij een andere werkgever behorend tot het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover dit voordeel verder gefinancierd wordt door de bevoegde overheid. Opdat de verpleegkundige dit voordeel kan behouden wanneer hij van werkgever verandert, zal deze verpleegkundige bij uitdiensttreding van zijn werkgever een attest ontvangen waarin geattesteerd wordt dat hij voldeed aan de voorwaarden die het recht gaven op het voordeel beschreven in artikel 3, § 9 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) op 31 augustus 2018 en dat hij op het moment van de uitdiensttreding een verpleegkundige functie uitoefende.

De ondertekenende partijen bepalen bij elke volgende fase of deze verpleegkundigen de keuze krijgen om over te stappen naar het IFIC-barema. 3. Overgangsmaatregel Het verschil in uitvoerings- en publicatiedata tussen enerzijds de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten en anderzijds het koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties, veroorzaakte mogelijk onduidelijkheid.Indien door de betrokken werkgevers informatie werd verstrekt en/of door de betrokken verpleegkundigen keuzes werden gemaakt die niet overeenkomen met de hoger bedoelde rechtsbronnen en met de rechtzettingen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst, dient er in ieder geval over gewaakt te worden dat er geen cumul tussen het IFIC-barema en het verkrijgen van een premie BBT en/of BBK ontstaat. Een combinatie van beide is in fase 1 niet mogelijk.".

Art. 5.Artikel 12, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten wordt vervangen door : " § 3. Om het referentiebarema te bepalen wordt de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal zoals bedoeld in bijlage 4, in voorkomend geval, op elk anciënniteitsjaar van de loonschaal verhoogd met de looncomponenten waarop de werknemer recht heeft, conform de collectieve arbeidsovereenkomsten vermeld in artikel 3, § 6 tot en met § 9.

Het betreft meer bepaald : - de haard- of standplaatstoelage; - het functiecomplement; - de functietoeslag; - de premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel.

Tijdens fase 1 kan de premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel niet worden opgenomen in het referentiebarema noch in het startbarema.

De ondertekenende partijen bepalen bij elke volgende fase of deze premie al dan niet kan worden toegevoegd aan deze barema's.".

Art. 6.In artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten wordt een nieuwe § 5 ingevoegd : " § 5. In afwijking van de § 1 tot en met § 4 van dit artikel, zal de verpleegkundige die, vóór zijn indiensttreding bij zijn nieuwe werkgever vallend onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst, door middel van een attest kan bewijzen dat hij bij zijn vroegere werkgever (bedoeld wordt zowel de private als de publieke werkgevers) recht had op het voordeel beschreven in artikel 3, § 9 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)), en dat hij een verpleegkundige functie uitoefende bij zijn uitdiensttreding, in fase 1 geen recht hebben op het IFIC-barema, voor zover hij bij zijn nieuwe werkgever een functie van verpleegkundige uitoefent.

Deze verpleegkundige zal in fase 1 bij deze nieuwe werkgever betaald worden conform de collectieve arbeidsovereenkomsten die op hem van toepassing zijn.

Deze verpleegkundige behoudt het recht op het voordeel beschreven in artikel 3, § 9 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) voor zover dit voordeel verder gefinancierd wordt door de bevoegde overheid.

Opdat de verpleegkundige dit voordeel kan behouden wanneer hij van opnieuw werkgever verandert, zal deze verpleegkundige bij uitdiensttreding van zijn werkgever een attest ontvangen waarin geattesteerd wordt dat hij voldeed aan de voorwaarden die hem het recht gaven op het voordeel beschreven in artikel 3, § 9 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) op 31 augustus 2018 en dat hij op het moment van de uitdiensttreding een verpleegkundige functie uitoefende.

De ondertekenende partijen bepalen bij elke volgende fase of deze verpleegkundigen de keuze krijgen om over te stappen naar het IFIC-barema.".

Art. 7.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 september 2018 en is gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden. § 3. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten te bespreken.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten, geregistreerd op 2 februari 2018 onder het nummer 144333/CO/330.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^