Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 09 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijkomende financiële mi

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200969
pub.
09/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200969

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijkomende financiële middelen Sociale Maribel uit de Taks Shift voor bijkomende personeelsinzet met het oog op de vervanging van voorziene afwezigheid van personeel (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijkomende financiële middelen Sociale Maribel uit de Taks Shift voor bijkomende personeelsinzet met het oog op de vervanging van voorziene afwezigheid van personeel.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2018 Aanwending van de bijkomende financiële middelen Sociale Maribel uit de Taks Shift voor bijkomende personeelsinzet met het oog op de vervanging van voorziene afwezigheid van personeel (Overeenkomst geregistreerd op 28 november 2018 onder het nummer 149230/CO/330) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, namelijk de thuisverpleging die vallen onder de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007 betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector voor thuisverpleging (85872/CO/330).

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Doel

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is opgemaakt in toepassing van punt 5.2, laatste alinea, van punt 5.3, van punt 5.4 en van punt 8.3 van het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 voor de federale gezondheidssectoren, private sector en van de collectieve arbeidsovereenkomsten die eruit zullen voortvloeien.

Art. 3.Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de lokale overlegorganen, zoals voorzien in het systeem Sociale Maribel, zullen de bijkomende middelen van de Sociale Maribel uit de Taks Shift gebruikt worden voor het creëren van bijkomende jobs om te voorzien in de vervanging van de voorziene afwezigheid van werknemers, volgens de hieronder omschreven modaliteiten.

De basis van het behoud en de uitvoering van de reeds eerder toegekende jobs voor de mobiele equipes in het kader van de onmiddellijke vervanging van onvoorzienbare afwezigheden van werknemers, zullen de bijkomende jobs vanuit onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst ingezet worden om de opdrachten van de bestaande mobiele equipes uit te breiden naar de vervanging van voorzienbare afwezigheden van werknemers.

Onder "afwezigheden van werknemers" dienen onder meer te worden verstaan : ziekte of ongeval die niet door de mobiele equipes "onmiddellijke vervanging" worden opgevangen, vakantie, opleiding, syndicale vrijstelling.

Art. 4.Het is mogelijk om af te wijken van bovenvermeld artikel 3 door middel van een akkoord in de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, door het comité voor preventie en bescherming op het werk of de syndicale delegatie of door middel van collectieve arbeidsovereenkomst, waarin bevestigd wordt dat de doelstellingen inzake de vervangingen van voorziene afwezigheden, zoals opgenomen in artikel 3 hierboven, door middel van andere instrumenten verwezenlijkt worden.

Art. 5.Om in de opdrachten van de ondernemingsraden te kunnen voorzien, wordt met betrekking tot de bijkomende tewerkstelling vanuit deze collectieve arbeidsovereenkomst een nominatief overzicht opgemaakt door het Maribelfonds voor bestaanszekerheid van de werknemers (naam, functie en tewerkstellingspercentage). Deze wordt per semester overgemaakt aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, bij het comité voor preventie en bescherming op het werk of de syndicale delegatie.

Art. 6.Indien de toegekende bijkomende jobs vanuit deze collectieve arbeidsovereenkomst niet worden ingezet voor de doelstellingen waarvoor ze zijn toegekend, kan bij beslissing van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociale Maribel" de financiering ervan worden stopgezet en desgevallend worden teruggevorderd. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018. Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd of herzien door de meest gerede ondertekenende partij mits een opzegging van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^