Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 09 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de minimale en aaneensluitende duur van elke

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200973
pub.
09/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200973

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de minimale en aaneensluitende duur van elke werkperiode (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de minimale en aaneensluitende duur van elke werkperiode.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018 Minimale en aaneensluitende duur van elke werkperiode (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2018 onder het nummer 149440/CO/330)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en die behoren tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - de categorale ziekenhuizen, zijnde elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen; - de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden; - de psychiatrische verzorgingstehuizen; - de initiatieven voor beschut wonen; - de revalidatiecentra, met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord ("VIA 5") van 8 juni 2018, hoofdstuk II.2.6.3., en van het protocolakkoord in bijlage II van dit VIA 5-akkoord.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig de arbeidswet van 16 maart 1971, afdeling 2, artikel 21 betreffende de duur van elke werkperiode, en overeenkomstig de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 3.§ 1. De minimale en aaneensluitende duurtijd van drie uur van een werkperiode kan worden teruggebracht tot twee uur onder de limitatieve voorwaarden zoals verder bepaald in onderhavige sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. De sectorale sociale partners van het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst komen overeen dat deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst de limitatieve lijst van voorwaarden bevat die in de instellingen van toepassing kunnen zijn en waaraan op het lokaal niveau van de instellingen geen bijkomende voorwaarden of omstandigheden kunnen worden toegevoegd. § 3. Voor wat betreft de instellingen zoals vermeld in artikel 1, 5de lid, doet dit artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst geen afbreuk aan de toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1992 (koninklijk besluit van 27 december 1993/Belgisch Staatsblad van 1 maart 1994) betreffende deeltijdse arbeid en minimale duur van de arbeidsprestaties. § 4. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan in voorkomend geval reeds bestaande regelingen met betrekking tot de minimale en aaneensluitende duur van elke werkperiode die bij collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau zijn gesloten op een datum uiterlijk voorafgaand de datum van ondertekening van onderhavige sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.§ 1. In alle andere situaties dan deze bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst blijft de minimale duurtijd van 3 uur van een werkperiode van toepassing zoals bepaald in de arbeidswet van 16 maart 1971, afdeling 2, artikel 21. § 2. Als de werkelijk geleverde arbeidsprestatie op basis van de limitatieve voorwaarden van de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst toch de duur van twee uur overschrijdt, dan is de werkelijk gepresteerde arbeidstijd van toepassing. De toekenning van twee uur is derhalve geen forfaitaire toekenning wanneer de werkelijke arbeidsprestatie de twee uur overschrijdt.

Art. 5.§ 1. De minimale en aaneensluitende duur van twee uur arbeidsprestaties kan alleen van toepassing zijn in uitzonderlijke situaties, waarbij geen aansluiting mogelijk is van deze arbeidsprestaties met de gangbare dienstroosters. § 2. De minimale en aaneensluitende duur van twee uur arbeidsprestaties kan geen uurregeling op vaste of op weerkerende basis zijn, en kan bijgevolg pas voorkomen in de planning vanaf fase 2 van de opmaak van de uurroosters zoals bepaald in het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018, II.2.6.2. § 3. De minimale en aaneensluitende duur van twee uur arbeidsprestaties kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een stelsel van onderbroken dienstrooster(s). § 4. Arbeidsprestaties van minder dan drie uur kunnen niet plaatsvinden tussen 22 uur en 7 uur. § 5. Arbeidsprestaties van minder dan drie uur kunnen eveneens niet worden aangewend voor de vervanging van zieke werknemers, noch als oproepbaarheid van de werknemer.

Art. 6.Per kalenderjaar kan een werknemer maximaal zes arbeidsprestaties verrichten met een minimale en aaneensluitende duur van twee uur in plaats van de normale minimale en aaneensluitende duur van drie uur. Als overgangsperiode voor het kalenderjaar 2018 wordt het maximaal aantal arbeidsprestaties zoals bepaald in dit artikel vastgesteld op drie.

Art. 7.De verplaatsingen van de werknemer voor het leveren van arbeidsprestaties van minder dan drie uur worden door de werkgever steeds vergoed als verplaatsingen om dienstredenen.

Art. 8.Na elk semester zal de werkgever de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, het comité preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging geanonimiseerd informeren over het aantal en de aard van de gewerkte arbeidsprestaties van minder dan drie uur op ondernemingsniveau in het betrokken semester.

Art. 9.De sectorale sociale partners van het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst zullen deze collectieve arbeidsovereenkomst evalueren na één jaar volgend op de inwerkingtreding ervan.

Art. 10.Alle geschillen, waartoe de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst aanleiding kan geven, kunnen worden behandeld door het verzoeningsbureau van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 juli 2018. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die alle ondertekenende organisaties hiervan verwittigt.

De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten de betrokken organisaties op de hoogte heeft gebracht van de opzegging.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^