Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 19 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten van 28 december 1848, 4 oktober 1865, 26 oktober 1892, 6 juli 1903, 29 juli 1937 houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots te Leuven, Namen, Aalst, Nieuwpoort

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003415
pub.
19/09/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten van 28 december 1848, 4 oktober 1865, 26 oktober 1892, 6 juli 1903, 29 juli 1937 houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots te Leuven, Namen, Aalst, Nieuwpoort en Sint-Niklaas en het besluit van de Regent van 14 februari 1946 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het publiek entrepot van Dendermonde


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Van zodra de euro het enige wettelijke betaalmiddel werd in België op 1 januari 2002, was het aangewezen de bijzondere reglementen voor publieke douane-entrepots van het type F aan te passen met het oog op de omrekening in euro van de bedragen van de magazijnrechten, die voor het ogenblik nog in Belgische frank zijn uitgedrukt.

Om een eventuele wijziging van de tarieven van de magazijnrechten zo vlot mogelijk te laten verlopen leek het meer opportuun de tarieven van de magazijnrechten - die steeds kunnen worden gewijzigd - niet meer aan te duiden in het bijzonder reglement, maar ze doen uithangen aan de ingang van het entrepot, om zo te vermijden dat het ministerieel besluit voor elke tariefwijziging moet worden gewijzigd.

Derhalve zal in de toekomst het bijzonder reglement enkel verwijzen naar de ad hoc bepalingen van het ministerieel besluit van 24 december 1993 betreffende douane-entrepots, zodat het tarief van de magazijnrechten kan worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke wijziging van het ministerieel besluit betreffende het bijzonder reglement.

Bij deze wijziging, naar aanleiding van de introductie van de euro, is het eveneens gebleken dat het bijzonder reglement van bepaalde publieke entrepots van het type F ook op andere punten moet worden bijgewerkt, met name wat betreft de verouderde wettelijke verwijzingen die zij aanhalen. Teneinde de uniformiteit en de coherentie te verbeteren heeft de Administratie der douane en accijnzen de bestaande bijzondere reglementen vergeleken en gecompileerd om nog slechts één allesomvattende versie te publiceren van het bijzonder reglement dat van toepassing kan zijn voor alle publieke entrepots van het type F van het land, met uitzondering, omwille van zijn specificiteit, van het douane-entrepot type F te Brussel.

Aangezien de oudste bijzondere reglementen bij koninklijk besluit of bij besluit van de Regent werden goedgekeurd moeten die besluiten worden opgeheven bij koninklijk besluit.

Het bijgevoegd ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel de koninklijke besluiten betreffende de publieke entrepots van Leuven, Namen, Aalst, Nieuwpoort, Sint-Niklaas en Dendermonde op te heffen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten van 28 december 1848, 4 oktober 1865, 26 oktober 1892, 6 juli 1903, 29 juli 1937 houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots te Leuven, Namen, Aalst, Nieuwpoort en Sint-Niklaas en het besluit van de Regent van 14 februari 1946 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het publiek entrepot van Dendermonde ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 december 1992 (1) betreffende de douane-entrepots;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1848 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Leuven (2) laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 12 juni 1984 (3);

Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 1865 betreffende het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Namen (4) laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 11 juli 1979 (5);

Gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 1892 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Aalst (6) laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 14 augustus 1984 (7);

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juli 1937 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Nieuwpoort (8) laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 3 april 1975 (9); Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1903 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Sint-Niklaas (10) laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 23 januari 1989 (11); Gelet op het besluit van de Regent van 14 februari 1946 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Dendermonde (12) laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 2 mei 1975 (13);

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 28 december 1848 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Leuven laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 12 juni 1984;2° het koninklijk besluit van 4 oktober 1865 betreffende het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Namen laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 11 juli 1979;3° het koninklijk besluit van 26 oktober 1892 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Aalst laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 14 augustus 1984;4° het koninklijk besluit van 29 juli 1937 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Nieuwpoort laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 3 april 1975;5° het koninklijk besluit van 6 juli 1903 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Sint-Niklaas laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 23 januari 1989;6° het besluit van de Regent van 14 februari 1946 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement van het openbaar entrepot van Dendermonde laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 2 mei 1975.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Belgisch Staatsblad van 19 februari 1993.(2) Belgisch Staatsblad van 30 december 1848.(3) Belgisch Staatsblad van 30 juni 1984.(4) Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1865.(5) Belgisch Staatsblad van 28 juli 1979.(6) Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1892.(7) Belgisch Staatsblad van 4 september 1984.(8) Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1937.(9) Belgisch Staatsblad van 10 april 1975.(10) Belgisch Staatsblad van 25 juli 1903.(11) Belgisch Staatsblad van 17 februari 1989.(12) Belgisch Staatsblad van 15 februari 1946. (13) Belgisch Staatsblad van 6 mei 1975.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^