Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 15 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het burgerpersoneel van de centrale diensten van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007241
pub.
15/09/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het burgerpersoneel van de centrale diensten van het Ministerie van Landsverdediging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1998 tot vaststelling van de taalkaders van het Burgerlijk Algemeen Bestuur, met inbegrip van zijn buitendiensten, van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan 2005, met betrekking tot het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging, dat op 14 oktober 2005 door de bevoegde overheden werd goedgekeurd;

Gelet op het advies nr. 38.101/I/P van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 3 juli 2006;

Overwegende dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 54, tweede lid, van de voornoemde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de centrale diensten worden de betrekkingen in elke trap van de hiërarchie, die in het personeelsplan, met betrekking tot het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging zijn opgenomen, in taalkaders verdeeld volgens de volgende verhoudingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het koninklijk besluit van 6 maart 1998 tot vaststelling van de taalkaders van het Burgerlijk Algemeen Bestuur, met inbegrip van zijn buitendiensten, van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1999, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2005.

Art. 4.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^