Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 28 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier bedoeld in artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 29 van de wet van 13 december

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009644
pub.
28/08/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier bedoeld in artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, en tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 29 van de wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling sluiten houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling sluiten houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling, inzonderheid op de artikelen 29 en 34;

Gelet op de wet van bij 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, inzonderheid op artikel 38, elfde lid, ingevoegd de genoemde wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling sluiten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Dat krachtens artikel 34 van de voornoemde wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling sluiten, artikel 29 van dezelfde wet uiterlijk op 1 september 2006 van kracht zal worden;

Dat vanaf deze datum het formulier dat moet worden opgesteld overeenkomstig het nieuwe artikel 38, elfde lid van voornoemde wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, zoals ingevoegd door artikel 29 van de voornoemde wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling sluiten, moet gevoegd worden bij elke kennisgeving van een beslissing van toelaatbaarheid en dit op straffe van nietigheid;

Dat het derhalve hoogdringend is dat dit formulier gepubliceerd wordt vóór 1 september, zodat het vanaf die datum kan gebruikt worden door de griffies en door de rechtsonderhorigen.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het formulier bedoeld in artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, wordt opgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Op 1 september 2006 treden in werking : 1° het artikel 29 van de wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling sluiten houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling;2° dit besluit.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, op 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot vaststelling van het model van formulier bedoeld in artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, en tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 29 van de wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling sluiten houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling : AANVRAAGFORMULIER GERECHTSBRIEF EN LATERE AKTEN EN BESLISSINGEN (Artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken) Geachte Heer, geachte Mevrouw, U hebt een gerechtsbrief ontvangen in het kader van een procedure van collectieve schuldenregeling. In deze gerechtsbrief werd U de beschikking van toelaatbaarheid meegedeeld van een vordering tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling.

Op basis van artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, kan U een vertaling eisen van de inhoud van de gerechtsbrief en van de latere akten en beslissingen.

Om deze vertaling te krijgen, moet U dit formulier bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst richten aan de griffie die U de gerechtsbrief heeft gezonden. U moet dit doen binnen een maand na de kennisgeving van de gerechtsbrief, zoniet vervalt uw recht om deze vertaling te eisen.

Opgelet! : als U de schuldeiser bent, dan kan U deze vertaling niet vragen indien de overeenkomst die aanleiding heeft gegeven tot de schuld werd afgesloten in de taal van de rechtspleging. (INVULLEN IN HOOFDLETTERS A.U.B.) Ondergetekende, de Heer/Mevrouw/de rechtspersoon (schrappen wat niet past) (naam + voorna(a)m(en) of naam rechtspersoon)... . . . . . . . . . . wonende te / met zetel te (schrappen wat niet past)...... . . . . . ... . . . . . .... wenst in de zaak met rolnummer(1) . . . . . . een vertaling te krijgen van (keuze(s) aankruisen) ode gerechtsbrief waarin de beschikking van toelaatbaarheid werd meegedeeld van de vordering tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling o de latere akten en beslissingen. naar de volgende taal (keuze aankruisen) (slechts één keuze mogelijk) o Nederlands o Frans o Duits Handtekening verzoeker + datum ondertekening : Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 augustus 2006 tot vaststelling van het model van formulier bedoeld in artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, en tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 29 van de wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling sluiten houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Het rolnummer is het referentienummer van uw dossier.Het staat op het schrijven waarmee de griffie U de gerechtsbrief heeft laten bezorgen.

Anlage zum Königlichen Erlass vom 22 August 2006 zur Festlegung des im Artikel 38, Absatz 11, des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten erwähnten Musterformulars und zur Festlegung des In-Kraft-Tretens des Artikels 29 des Gesetzes vom 13. Dezember 2005 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf die Fristen, den kontradiktorischen Antrag und das Verfahren der kollektiven Schuldenregelung : ANTRAGSFORMULAR ÜBERSETZUNG GERICHTSBRIEF UND SPÄTERE URKUNDEN UND ENTSCHEIDUNGEN (Artikel 38, Absatz 11, des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten) Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, im Rahmen eines Verfahrens der kollektiven Schuldenregelung haben Sie einen Gerichtsbrief erhalten. In diesem Gerichtsbrief wurde Ihnen die Annehmbarkeitsentscheidung eines Ersuchens um kollektive Schuldenregelung bekanntgegeben.

Gemäss dem Artikel 38, Absatz 11, des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten können Sie eine Übersetzung des Inhalts des Gerichtsbriefes und der späteren Urkunden und Entscheidungen beantragen.

Um diese Übersetzung zu bekommen, müssen Sie der Kanzlei, die Ihnen den Gerichtsbrief übersandt hat, dieses Formular per Einschreibebrief mit Rückschein zuschicken. Sie müssen dies innerhalb eines Monats nach der Notifizierung des Gerichtsbriefes machen, wenn nicht erlischt Ihr Recht, die Übersetzung zu beantragen.

ACHTUNG! : Wenn Sie der Gläubiger sind, können Sie diese Übersetzung nicht anfordern, falls der Vertrag, der zur Schuld geführt hat, in der Sprache des Gerichtsverfahrens abgeschlossen wurde. (Bitte in Grossbuchstaben ausfüllen) Unterzeichnete(r), Herr/Frau/juristische Person (Unzutreffendes bitte streichen) (Name + Vorname(n) oder Name der juristischen Person) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... wohnhaft zu / mit Sitz zu (Unzutreffendes bitte streichen).................... . . . . . .............................................. . . . . . . . . . . . ... wünscht in der Sache mit Listennummer(1)..................................................... eine Übersetzung (Zutreffendes ankreuzen) o des Gerichtsbriefes, in dem die Annehmbarkeitsentscheidung des Ersuchens um kollektive Schuldenregelung bekanntgegeben wurde o der späteren Urkunden und Entscheidungen in die folgende Sprache (Zutreffendes ankreuzen (nur eine Möglichkeit) zu bekommen o Niederländisch o Französisch o Deutsch Unterschrift Antragsteller + Datum Unterschrift : Gesehen, um Unserem Erlass vom 22 August 2006 zur Festlegung des im Artikel 38, Absatz 11, des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten erwähnten Musterformulars und zur Festlegung des In-Kraft-Tretens des Artikels 29 des Gesetzes vom 13. Dezember 2005 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf die Fristen, den kontradiktorischen Antrag und das Verfahren der kollektiven Schuldenregelung beigefügt zu werden.

ALBERT Van Koningswege : die Ministerin der Justiz, Frau L. ONKELINX _______ Fussnote (1) Die Listennummer ist die Referenznummer Ihrer Akte.Sie steht auf dem Beleg, mit dem die Kanzlei Ihnen den Gerichtsbrief besorgen lassen hat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^