Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 31 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009667
pub.
31/08/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006009633 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Cr sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde taaltrap vormen;

Gelet op het personeelsplan 2005 van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, goedgekeurd op 17 februari 2006 door de bevoegde autoriteiten;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van de voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 38.089 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 1 juni 2006;

Overwegende dat de Federale Overheidsdienst Justitie over een taalkader moet beschikken, om in het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie de actieplannen die zijn opgenomen in haar personeelsplan, in werking te laten treden;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie worden de betrekkingen in elke trap van de hiërarchie die in het personeelsplan van de Federale Overheidsdienst Justitie zijn opgenomen, verdeeld tussen het Franse en het Nederlandse taalkader volgens de verhoudingen die in de bij dit besluit gevoegde tabel zijn bepaald.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 10 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2000 pub. 15/12/2000 numac 2000010066 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot vaststelling van het taalkader an het NICC van de Federale Overheidsdienst Justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 augustus 2006 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Justitie.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^