Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011387
pub.
08/09/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, inzonderheid op artikel 3, § 3, vervangen bij de wet van 28 juni 1984;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, inzonderheid op artikel 1, § 1, a;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 april 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 14 oktober 2005;

Gelet op het advies 40.063/1 van de Raad van State, gegeven op 18 mei 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, § 1, a, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, wordt vervangen als volgt : « Artikel 1, § 1, a. De aanvraag tot het verkrijgen, vernieuwen, verlengen, wijzigen en, in geval van verlies, vervangen van de beroepskaart wordt door bemiddeling van het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de aanvrager ingediend wanneer deze in het bezit is van een niet verstreken "bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister" of "attest van immatriculatie" model A, bedoeld in de bijlagen 4 en 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Hetzelfde geldt voor de familieleden van de diplomatieke en consulaire personeelsleden en van de andere personen bedoeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen, houders van één van de verblijfstitels vermeld in voornoemd koninklijk besluit, op voorwaarde dat zij de begunstigden zijn van een wederkerigheidovereenkomst afgesloten door België die hen toelaat om een betaalde werkzaamheid te verrichten. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^