Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 11 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie

bron
federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie
numac
2006014204
pub.
11/09/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE


22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid artikel 43ter, § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale o type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde taaltrap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002002330 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie;

Gelet op het personeelsplan van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, goedgekeurd door Onze Minister van Begroting op 14 oktober 2005 en door Onze Minister van Ambtenarenzaken op 17 januari 2006;

Aangezien er voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van voormelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Gelet op het advies van de Vaste commissie voor taaltoezicht, gegeven op 18 juli 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De opgerichte betrekkingen van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie worden in taalkaders verdeeld overeenkomstig de in bijlage van dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2005.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Taalkaders voor de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 augustus 2006 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^