Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 07 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022895
pub.
07/09/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 27 december 2004, inzonderheid artikel 85;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juni 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 14 juli 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, voor 2005, het totaal bedrag van de positieve inhaalbedragen geraamd was op 350 miljoen euro, dat dit bedrag onvoldoende bleek te zijn, dat een supplementair budget werd gevraagd en aanvaard tijdens het begrotingsconclaaf 2006 en dat de dringende publicatie van dit besluit de verplichte inleiding op de uitbetaling van de saldi aan de ziekenhuizen vormt;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen worden de woorden « en tot eind 2006 » ingevoegd na de woorden « In de loop van het jaar 2005 ».

Art. 2.In artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « 350 miljoen euro » vervangen door de woorden « 350.864.453,77 euro ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^