Koninklijk Besluit van 22 augustus 2020
gepubliceerd op 07 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2020

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020015459
pub.
07/09/2020
prom.
22/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015459

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2020


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 192, tweede lid;

Gelet op de Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 269, eerste lid, 3° ;

Gelet op het advies van de Algemene raad van het RIZIV, gegeven op 23 december 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 20 maart 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 22 juni 2020;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 269, eerste lid, 3°, van de Programmawet (I) van 24 december 2002, wordt het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV, bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voor het jaar 2020 vastgesteld op 18,863 miljoen euro.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid is ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^