Koninklijk Besluit van 22 augustus 2020
gepubliceerd op 27 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020042754
pub.
27/08/2020
prom.
22/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042754

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009186 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 259bis-2, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 23 november 2015 en van 6 juli 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009186 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juli 2020;

Gelet op het advies nr. 65/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 23 juli 2020;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de verkiezing van de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie werd uitgesteld tot 25 september 2020 ingevolge de COVID-19-pandemie en dat in het licht van de huidige gezondheidssituatie, het verstandig lijkt om te voorzien in de mogelijkheid om elektronisch te stemmen op die datum;

Tot op vandaag is het niet mogelijk te weten hoe deze pandemie zich verder zal ontwikkelen en in welke mate zij de organisatie van de verkiezingen vastgesteld op 25 september 2020, in gedrang zou kunnen brengen in de enige vorm die momenteel is voorzien in het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009186 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten tot vaststelling van de procedure voor de verkiezing van de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie;

Om het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie in staat te stellen een beslissing te nemen over de wijze van verkiezing op een datum die het in staat stelt de nodige maatregelen te nemen voor de organisatie van zowel de papieren als de elektronische verkiezingen, moet het koninklijk besluit uiterlijk op 31 augustus 2020 in werking treden;

Gelet op advies 67.903/1/V van de Raad van State, gegeven op 5 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009186 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie

Artikel 1.Artikel 1, 8°, van het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009186 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten wordt vervangen als volgt: "8° de stemafdeling : de plaats waar de kiezer zijn stem per papieren stembiljet moet uitbrengen.".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 1/2.De beslissing om over te gaan tot een stemming met papieren stembiljetten of een elektronische stemming wordt genomen door het bureau van de Hoge Raad en dit uiterlijk veertig dagen voor de verkiezingen.".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009828 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De voorlopige kiezerslijsten worden definitief afgesloten twintig dagen voor de verkiezingen.

Tot de dag van de definitieve afsluiting van de voorlopige kiezerslijsten, kunnen kiezers die bewijzen dat zij hun functie gewoonlijk of op de dag van de verkiezingen uitoefenen in een ander arrondissement dan waar ze benoemd zijn op het moment van de opmaak van de voorlopige kiezerslijst of intussen benoemd zijn in een ander arrondissement, per e-mail verzoeken om, in afwijking van artikel 15, te worden opgenomen op de kiezerslijst van de stemafdeling van dat andere arrondissement. De voorzitter van de Hoge Raad, of een daartoe door hem gemachtigd lid van zijn administratie, neemt een beslissing binnen de vijf dagen na ontvangst van het verzoek.

Uiterlijk vijftien dagen voor de verkiezingen worden de definitieve kiezerslijsten per stemafdeling meegedeeld aan de voorzitters van de betrokken rechtbanken van eerste aanleg die ze onmiddellijk ter inzage van de kiezers neerleggen op de griffie van de burgerlijke sectie van elke afdeling van de rechtbank.".

Art. 4.In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De kiezers worden bij gewone brief, geadresseerd aan hun woonplaats, of per e-mail, geadresseerd aan het just.fgov.be-adres, opgeroepen door de voorzitter van de Hoge Raad uiterlijk vijftien dagen voor de verkiezingen. De kiezers die hun oproepingsbrief niet ontvangen hebben of hebben verloren, kunnen hem op het secretariaat van de Hoge Raad afhalen tot 12 uur op de dag van de stemming of desgevallend tot hetzelfde uur elektronisch opgevraagd per e-mail gericht aan het adres vermeld in artikel 1/1 of telefonisch verzoeken hem te ontvangen per e-mail op zijn just.fgov.be-adres.".

Art. 5.In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009828 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het vierde lid wordt vervangen als volgt: "Stemming bij volmacht is toegelaten."; 2° het vijfde lid wordt vervangen als volgt: "Als gevolmachtigde kan alleen een ander kiezer van dezelfde stemafdeling worden aangewezen. Ieder gevolmachtigde mag slechts één volmacht dragen.".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk VIbis ingevoegd dat artikels 19/1 tot en met 19/9 bevat, luidende : " HOOFDSTUK VIbis. - Elektronisch stemmen

Art. 19/1.In afwijking van de artikelen 4, 5, derde lid, 10, 11, 14, tweede lid, 15 tot 19, 20, eerste, vierde en vijfde lid, 21, 22 en de bijlagen 2 tot en met 4 kan tot elektronisch stemmen worden overgegaan onder de door dit hoofdstuk bepaalde voorwaarden.

Art. 19/2.Het informaticasysteem dat aangewend wordt, moet beantwoorden aan volgende voorwaarden: 1° in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen die de verkiezing van de ledenmagistraten van de Hoge Raad regelen;2° volgende gegevens registreren: a) de datum van de verkiezingen;b) het betrokken kiescollege;c) het aantal kiezers die aan de stemming hebben deelgenomen;d) het totaal aantal geldige stemmen;e) het totaal aantal blanco stemmen;f) het aantal stemmen behaald door elke kandidaat;g) de naam, de voornaam en het nummer op de kiezerslijst zoals bedoeld in artikel 19/3 van de kiezers die gestemd hebben alsook het tijdstip van de kiesverrichting;h) de naam, de voornaam en het nummer op de kiezerslijst zoals bedoeld in artikel 19/3 van de kiezers die niet gestemd hebben;3° een beeldscherm tonen dat bij het begin van of tijdens de kiesverrichting een overzicht geeft van de stembiljetten van het Nederlandstalig kiescollege of het Franstalig kiescollege conform bijlage 1;deze overzichten moeten een waarborg van neutraliteit bieden; 4° de keuze geven om geldig te stemmen of blanco te stemmen en niet toelaten dat een ongeldige stem wordt geregistreerd;5° de nodige waarborgen bieden inzake betrouwbaarheid en veiligheid en de onmogelijkheid verzekeren van elke manipulatie van de geregistreerde gegevens evenals het geheim der stemming;6° de beveiligde bewaring verzekeren van alle gegevens vermeld onder 2° en de mogelijkheid garanderen van de controle van de stemverrichtingen en resultaten door het stemopnemingsbureau en de getuigen en van een onderzoek naar de regelmatigheid van de kiesverrichtingen en de stemopneming in het kader van een bezwaar op grond van artikel 259bis-2, § 4/1, van het Gerechtelijk Wetboek. Bovenop de bewaring van de gegevens, levert het informaticasysteem daartoe aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus een beveiligde elektronische kopie van alle geregistreerde elektronische stembiljetten van het betrokken kiescollege; 7° de dienstverlener levert een attest waarin hij waarborgt dat het systeem beantwoordt aan de voorwaarden vastgesteld in dit artikel en voldoet aan de toepasselijke regels van beveiliging en encryptie.

Art. 19/3.De leden van het bureau van de Hoge Raad kunnen de codering van de kiezerslijsten bijwonen.

De definitieve kiezerslijsten worden per afdeling samengevoegd tot één alfabetische kiezerslijst per kiescollege. Deze kiezerslijst vermeldt voor elke kiezer de naam, de voornaam, de geboortedatum en het nummer op de kiezerslijst.

Art. 19/4.Het bureau van de Hoge Raad zorgt voor de voorbereiding van de elektronische stemming. De elektronische kiesverrichtingen gebeuren onder toezicht van het bureau van de Hoge Raad, met uitsluiting van de leden die kandidaat zijn voor de verkiezingen.

Voor elk kiescollege wordt een elektronisch stembiljet volgens het model in bijlage 1 opgesteld onder toezicht van de voorzitter van de Hoge Raad.

De leden van het bureau van de Hoge Raad en de kandidaten kunnen bij de codering van het elektronisch stembiljet aanwezig zijn.

Art. 19/5.De oproepingsbrief, opgesteld overeenkomstig het model bedoeld in bijlage 5, vermeldt: 1° het nummer op de kiezerslijst, het geslacht, de naam, de voornaam en de woonplaats of het just.fgov.be-adres van de kiezer; 2° de dag waarop de verkiezingen plaatsvinden evenals de uren van opening en sluiting van de elektronische stemming;3° de inhoud van artikel 259bis-2, § 1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek gevolgd door de tekst "Is dus ongeldig, het stembiljet van de kiezer: die minder of meer dan drie stemmen uitbrengt;die zijn drie stemmen enkel uitbrengt voor kandidaten van de zittende magistratuur; die zijn drie stemmen enkel uitbrengt voor kandidaten van het openbaar ministerie; die zijn drie stemmen enkel uitbrengt voor kandidaten van hetzelfde geslacht; 4° het authentificatiemiddel en het informaticasysteem waarmee de kiezer moet stemmen. De oproepingsbrief gaat vergezeld van een toelichting waarin de stemverrichtingen en de algemene werking van het stemsysteem duidelijk worden uiteengezet of verwijst naar een webpagina waar deze toelichting gegeven wordt.

De kiezers die hun oproepingsbrief niet hebben ontvangen of hebben verloren, kunnen hem op het secretariaat van de Hoge Raad afhalen tot 18 uur op de dag van de stemming of desgevallend tot hetzelfde uur elektronisch opgevraagd per e-mail gericht aan het adres vermeld in artikel 1/1 of telefonisch verzoeken hem te ontvangen per e-mail op hun just.fgov.be-adres.

Art. 19/6.De elektronische stemming kan vanaf elke op het internet aangesloten computer worden uitgevoerd met het authentificatiemiddel van elke kiezer. De kiezer wordt geauthenticeerd door het elektronisch stemsysteem en er wordt nagegaan of hij nog niet gestemd heeft. Hij brengt zijn stem op het elektronische stembiljet uit volgens de steminstructies die op het scherm weergegeven worden. De kiezer krijgt een elektronische bevestiging van de stemming.

Zodra de kiezer zijn stembiljet naar de elektronische stembus verstuurt, wordt het gecodeerd. Bovendien zorgt het elektronische systeem ervoor dat de stemming van de kiezer geheim blijft en dat het onmogelijk is om de volgorde van de stembiljetten en deze van de kiezers in de elektronische stembus opnieuw samen te stellen.

Art. 19/7.Voor het uitbrengen van zijn stem logt de kiezer met zijn authentificatiemiddel via het internet in op het informaticasysteem dat wordt gebruikt voor de elektronische stemming.

Art. 19/8.De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 uur tot 20 uur op de dag van de verkiezingen. De kiezer die ingelogd is voor 20 uur wordt tot de stemming toegelaten en dient zijn stem uit te brengen binnen de daarvoor door het informaticasysteem toegekende termijn.

Art. 19/9.Het informaticasysteem stelt per kiescollege het totaal aantal geldige stembiljetten vast, dat van de blanco stembiljetten, alsmede het aantal behaalde stemmen voor iedere kandidaat. Deze vaststelling, wordt bevestigd aan de hand van een proces-verbaal dat desgevallend elektronisch door de leden van het stemopnemingsbureau en de getuigen ondertekend wordt.

De beveiligde elektronische kopie van alle geregistreerde stembiljetten van het kiescollege wordt op een duurzame gegevensdrager opgeslagen, en in een afzonderlijke omslag gesloten en verzegeld.".

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk IX ingevoegd dat artikel 26/1, bevat, luidende: "HOOFDSTUK IX. - Bewaringstermijn van de gegevens

Art. 26/1.De gegevens vermeld in de artikelen 2, 6, 7, 14, 19/2 en 19/5 worden bewaard voor een termijn van een jaar tenzij wanneer een beroepsprocedure wordt ingesteld in welk geval de gegevens bewaard worden tot alle rechtsmiddelen voor de beroepsprocedure zijn uitgeput.".

Art. 8.In hetzelfde besluit worden in de Franstalige bijlage 4, vervangen bij koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009828 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten, de woorden "Les suffrages par candidat s'élèvent à (5)" vervangen door "Les suffrages par candidat s'élèvent à (7).".

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 5 ingevoegd die als bijlage 1 is gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK 2. - Overgangsbepalingen

Art. 10.Dit besluit is van toepassing op de lopende verkiezingsprocedure van de ledenmagistraten bij de Hoge Raad vastgesteld op 25 september 2020 door het koninklijk besluit nr. 6 van 16 april 2020 betreffende uitstel in aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie.

Art. 11.In afwijking van artikel 1/2, kan de beslissing om elektronisch te stemmen genomen worden tot 31 augustus 2020. HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding en uitvoeringsbepaling

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 13.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009186 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie.

Bijlage 5 Model oproepingsbrief bij elektronische stemming - N° (1) Mevrouw/ De heer (2)...............

Woonplaats/e-mailadres (3):.....................

VERKIEZING VAN ELF MAGISTRATEN, LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE OP (4) Kiescollege: DE STEMMING IS VERPLICHT Gelieve u op ......................(4), tussen 08.00 uur en 20.00 uur, aan te melden op (5): Met uw uniek authentificatiemiddel: (6) waar u uw elektronische stem zal uitbrengen ter verkiezing van 11 magistraten, leden van de Hoge Raad voor de Justitie.

U wordt hierbij herinnerd aan artikel 259bis-2, § 1, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek: "Op straffe van ongeldigheid van het stembiljet brengt elke kiezer drie stemmen uit waarvan, ten minste één voor een kandidaat van de zittende magistratuur, één voor een kandidaat van het openbaar ministerie en één voor een kandidaat van elk geslacht." Is dus ongeldig, het stembiljet van de kiezer: - die minder of meer dan drie stemmen uitbrengt; - die zijn drie stemmen enkel uitbrengt voor kandidaten van de zittende magistratuur; - die zijn drie stemmen enkel uitbrengt voor kandidaten van het openbaar ministerie; - die zijn drie stemmen enkel uitbrengt voor kandidaten van hetzelfde geslacht.

De voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (1) nr.van de betrokkene op de lijst van de kiezers (2) schrappen wat niet past en vervolledigen met naam en voornaam (3) adres woonplaats of e-mailadres van de kiezer (4) datum van de verkiezingen (5) het softwaresysteem waarmee de stem uitgebracht wordt (6) het authentificatiemiddel dat de kiezer mogelijk maakt zijn stem uit te brengen Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 22 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009186 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie. FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Annexe 1re à l'arrêté royal du 22 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice.

Annexe 5 Modèle de convocation pour l'élection des membres magistrats lors du vote électronique - N° (1) Madame/ Monsieur (2)...............

Domicile/ adresse e-mail (3) .................

ELECTION DE ONZE MAGISTRATS, MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE LE (4) Collège électoral : LE SCRUTIN EST OBLIGATOIRE Vous êtes prié(e) de vous connecter le ................... (4), entre 08.00 et 20.00 heures à (5) via votre moyen unique d'authentification : (6) afin de voter par voie électronique pour élire 11 magistrats, membres du Conseil supérieur de la Justice.

Nous vous rappelons le contenu de l'article 259bis-2, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire : " Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe. » Est donc nul, le bulletin de vote de l'électeur : - qui émet moins ou plus de trois voix ; - qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats de la magistrature assise ; - qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats du ministère public ; - qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats du même sexe.

Le président du Conseil supérieur de la Justice (1) n° de l'intéressé sur la liste des électeurs (2) biffer la mention inutile et compléter par le nom de famille et le prénom (3) domicile ou adresse e-mail de l'électeur (4) date des élections (5) le logiciel utilisé pour voter (6) le moyen d'authentification permettant à l'électeur d'exprimer son vote Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 22 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^