Koninklijk Besluit van 22 december 1997
gepubliceerd op 11 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022993
pub.
11/02/1998
prom.
22/12/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1997. Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 22 juli 1993.

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 3° en 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, en artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976;

Gelet op het advies van de Raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 7 juli 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 7 juli 1997;

Gelet op het protocol van 14 oktober 1997 van het Sectorcomité XII - Sociale zaken;

Gelet op de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid artikel 3, § l, gewijzigd door de wet van 14 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de aanpassing van de administratieve loopbaan van de ambtenaren, die titularis zijn van bijzondere graden, op dezelfde wijze dient te geschieden als deze van de ambtenaren, die titularis zijn van gemene graden; dat bijgevolg de weddeschalen van de ambtenaren, die titularis zijn van bijzondere graden bij de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de ardbeiders der diamantnijverheid, onverwijld dienen te worden vastgesteld;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de bijzondere graad van directeur (rang 13) wordt de weddeschaal 13 B verbonden.

Art. 2.De wedde van sommige ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit met een geschrapte graad bekleed zijn, en die ambtshalve in een nieuw opgerichte graad benoemd zijn bij toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid kunnen titularis zijn, wordt vastgesteld in de weddeschaal opgenomen in de tabel gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.De weddeschaal verbonden aan de graad van directeur (rang 13) bij de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid, wordt vastgesteld als volgt vanaf 1 juni 1994 : 1.226.775 - 1.974.781 14 x 2 x 53.429 (Kl. 24 jaar - N 1 - G.B)

Art. 4.De ambtenaar benoemd in de graad van directeur voorheen bekleed met de geschrapte graad van directeur (rang 13) en in dienst op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, behoudt het voordeel van de hiernavermelde bijzondere weddeschaal voor zover zij voordeliger is dan de weddeschaal 13 B : 1.357.137 - 1.944.856 11 x 2 x 53.429 (Kl. 24 jaar - N 1 - G.B)

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid, met uitzondering van artikel 3, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 1994.

Art. 6.§ 1. De weddeschaal van directeur verbonden aan de graad van directeur die werd opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 tot vaststelling van de weddeschaal van directeur van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid, wordt vervangen door de weddeschaal vermeld in artikel 3 op de datum bedoeld in artikel 5. § 2. Het koninklijk besluit van 16 december 1981 tot vaststelling van de weddeschaal van directeur van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid, wordt opgeheven.

Art. 7.Het koninklijk besluit van 8 maart 1978 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 september 1991, 26 juni 1992, 19 april 1993 en 29 maart 1994, wordt opgeheven.

Art. 8.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 december 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^