Koninklijk Besluit van 22 december 2010
gepubliceerd op 29 december 2010

Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhoud

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009987
pub.
29/12/2010
prom.
22/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding


VERSLAG AAN DE KONING Sire, 1. Inleiding Het huidig koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd beoogt uitvoering te geven aan artikel 43/7, 1., 2., 3. en 4., van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna de Kansspelwet genoemd) zoals ingevoegd door wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2010), waarbij de Koning gemachtigd wordt de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht, de verplichtingen waaraan vergunningshouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding en de werkingsregels van weddenschappen te bepalen. 2. Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 geeft aan dat de vergunning F1 per aangetekende brief of op elektronische wijze dient te worden aangevraagd door middel van een modelformulier.Dit laatste werd als bijlage I gevoegd bij voorliggend koninklijk besluit.

Artikel 2 bepaalt dat de vergunningsaanvraag door de Kansspelcommissie wordt behandeld binnen de zes maanden. De beslissing wordt per aangetekende brief ter kennis gebracht. In geval van gunstige beslissing wordt de vergunning, volgens het model gevoegd als bijlage II aan het besluit, bezorgd aan de betrokkene.

Artikel 3 schrijft voor dat de vergunninghouder F1 voortdurend zorg dient te dragen voor de eerlijkheid van de ingerichte weddenschappen, alsook voor de regelmatige werking ervan. Dit geeft de mogelijkheid aan de kansspelcommissie om de betrokkene via een administratieve procedure te sanctioneren indien hij op de hoogte is of dient te zijn van onregelmatigheden.

Artikel 4 bepaalt dat de vergunninghouder F1 een aparte boekhouding dient te voeren met betrekking tot de ingerichte weddenschappen. Per soort van weddenschap en per vergunninghouder F2 (zijnde zij die de weddenschappen zullen aannemen voor rekening van de vergunninghouder F1) moeten de boekhoudkundige gegevens op vraag van de Kansspelcommissie voorgelegd kunnen worden. De mogelijkheid voor de Kansspelcommissie om bij onregelmatigheden of bij ingediende bezwaren en/of klachten controle uit te oefenen op de ingezette sommen wordt daardoor verzekerd. Een gelijkaardige verplichting zal (in een afzonderlijk koninklijk besluit) ingesteld worden voor de vergunninghouders F2, waardoor vergelijking van beide gegevens ter controle mogelijk zal worden.

Artikel 5 van het besluit regelt de inwerkingtreding.

Bijlage I betreft het modelformulier voor de aanvraag van een vergunning klasse F1. Het werd opgemaakt naar analogie met het bestaande aanvraagformulier voor een vergunning klasse E. De aanvrager dient opgave te doen van de weddenschappen die hij wenst in te richten, namelijk weddenschappen op evenementen, weddenschappen op sportevenementen (andere dan paardenrennen) en/of weddenschappen op paardenrennen. Voor het inrichten van onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden, zal door de vergunninghouder F1 evenwel een afzonderlijke en navolgende aanvraag dienen te gebeuren, wat geregeld wordt bij een apart koninklijk besluit.

Bij de vergunningsaanvraag dienen een aantal wettelijk vereiste documenten en stavingstukken te worden gevoegd, waaronder het attest van de Federale Overheidsdienst Financiën waarvan sprake is in artikel 76/1 van de Kansspelwet.

Bijlage II betreft het model van een vergunning klasse F1 naar analogie met de andere bestaande vergunningen. De soort van ingerichte weddenschap zal erop vermeld worden.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

22 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, de artikelen 43/7, 1., 2., 3. en 4., ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 2 december 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 februari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 28 april 2010;

Gelet op advies 48.246/2 van de Raad van State, gegeven op 1 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister voor Ondernemen, van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - De vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht

Artikel 1.De aanvraag voor een vergunning klasse F1 wordt ingediend op één van volgende wijzen : -bij een bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Kansspelcommissie, hierna de commissie genoemd, door middel van een formulier waarvan het model als bijlage I bij dit besluit is gevoegd.

De commissie zendt dit formulier naar de aanvrager op eenvoudig verzoek; - op elektronische wijze via het hiertoe door de bevoegde overheid ter beschikking gesteld voorschrift. In dit geval wordt de aangifte, die ingevuld en verstuurd is overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, gelijkgesteld met een gewaarmerkte, gedagtekende en ondertekende aanvraag.

Art. 2.De aanvraag wordt behandeld binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de ter post aangetekende brief of vanaf de ontvangst van de op elektronische wijze ingediende vergunningsaanvraag, bedoeld in artikel 1.

De kennisgeving van beslissing van de commissie aan de betrokkene gebeurt bij een ter post aangetekende brief.

Bij een gunstige beslissing bezorgt de commissie een vergunning klasse F1, waarvan het model als bijlage II bij dit besluit is gevoegd, aan de betrokkene. HOOFDSTUK II. - Verplichtingen waaraan vergunningshouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding

Art. 3.De vergunninghouder moet voortdurend zorgen voor de eerlijkheid van de ingerichte weddenschappen, alsook voor de regelmatige werking ervan.

Art. 4.De vergunninghouder dient een aparte boekhouding te voeren met betrekking tot de ingerichte weddenschappen. Per soort van weddenschap en per vergunninghouder F2 dient hij de boekhoudkundige gegevens op eenvoudige vraag van de Kansspelcommissie voor te leggen. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Ondernemen, de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Bijlage I van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Bijlage II van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^