Koninklijk Besluit van 22 december 2010
gepubliceerd op 29 december 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarborg voor de vergunningen klasse C voor het kalenderjaar 2011

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010010030
pub.
29/12/2010
prom.
22/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarborg voor de vergunningen klasse C voor het kalenderjaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, artikel 59;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 6 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 3 december 2010;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit de waarborg voor vergunninghouders C voor het kalenderjaar 2011 betreft;

In de mate dat artikel 71 van de wet van 7 mei 1999 eveneens voorziet in de bevestiging krachtens een wet, is het van belang dat dit koninklijk besluit zo snel mogelijk kan gepubliceerd worden;

Gelet op het advies 49.013/2 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2010, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister voor Ondernemen, van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het burgerlijk jaar 2011 bedraagt de waarborg voor de vergunningen klasse C die worden toegekend 0 euro.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Ondernemen en de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^