Koninklijk Besluit van 22 december 2010
gepubliceerd op 29 december 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F, F+ en G voor het kalenderjaar 2011

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010010031
pub.
29/12/2010
prom.
22/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F, F+ en G voor het kalenderjaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid op het artikel 19;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 2 juni 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 2 december 2010;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit de bijdragen van de kansspelinrichtingen voor het kalenderjaar 2011 betreft, bijdragen die het budget van de Kansspelcommissie uitmaken voor het kalenderjaar 2011;

In de mate dat de wet van 7 mei 1999 eveneens voorziet in de bevestiging krachtens een wet, is het van belang dat dit koninklijk besluit zo snel mogelijk kan gepubliceerd worden;

Gelet op het advies 49.014/2 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2010, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister voor Ondernemen, van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Voor het burgerlijk jaar 2011 bedraagt de retributie voor een vergunning klasse A 17.840 euro, voor een vergunning klasse A+ 17.840 euro, voor een vergunning klasse B 8.920 euro en voor een vergunning klasse B+ 8.920 euro.

Daarenboven bedraagt de retributie voor de houders van een vergunning klasse A, die automatische toestellen exploiteren, 576 euro per toestel met een minimum van 17.360 euro. § 2. Voor het burgerlijk jaar 2011 bedraagt de retributie voor een vergunning klasse C 600 euro voor de houders die een vergunning ontvingen nà 31 december 2010.

Voor de houders die een vergunning klasse C ontvingen vóór 1 januari 2011 bedraagt de retributie 121 euro. § 3. De retributie voor een vergunning klasse E bedraagt 2.975 euro voor de houders die enkel diensten leveren inzake onderhoud, herstelling of uitrusting van kansspelen. Voor de andere houders van een vergunning klasse E bedraagt de retributie 1.487 euro per aangevatte schijf van 50 toestellen. § 4. De retributie voor een vergunning klasse F1 bedraagt 10.180 euro, voor een vergunning klasse F1+ 10.180 euro en voor een vergunning F2 voor het aannemen van weddenschappen binnen een kansspelinrichting klasse IV 3.054 euro. Voor de houders van een vergunning F2 die weddenschappen aannemen buiten een kansspelinrichting klasse IV bedraagt de retributie 1.527 euro.

De retributie voor automatische kansspelen zoals bedoeld in artikel 43/4, § 2, 3e lid, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, bedraagt 360 euro. § 5. Voor een vergunning G1 bedraagt de retributie 17.840 euro en voor een vergunning G2 100 euro.

Art. 2.De vergunninghouders klasse E delen het aantal toestellen dat zij verhuren, in leasing geven, leveren of ter beschikking stellen op 1 januari 2011 mee aan de Kansspelcommissie uiterlijk op 1 februari 2011.

De vergunninghouders klasse E delen het aantal kansspelen dat zij produceren, verkopen of invoeren gedurende het burgerlijk jaar 2011 mee aan de Kansspelcommissie uiterlijk op 1 februari 2011.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Ondernemen, de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, en de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^