Koninklijk Besluit van 22 december 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32sexies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betr

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016205937
pub.
16/01/2017
prom.
22/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205937

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32sexies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32ter van 2 december 1986, nr. 32quater van 19 december 1989 en nr. 32quinquies van 13 maart 2002 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32sexies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32ter van 2 december 1986, nr. 32quater van 19 december 1989 en nr. 32quinquies van 13 maart 2002.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32sexies van 27 september 2016 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32ter van 2 december 1986, nr. 32quater van 19 december 1989 en nr. 32quinquies van 13 maart 2002 (Overeenkomst geregistreerd op 7 oktober 2016 onder het nummer 135343/CO/300) Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de Richtlijn 2001/23/EG van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen;

Gelet op de Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, geregistreerd op 26 juni 1985 onder het nummer 13290/CO/300, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32ter van 2 december 1986, geregistreerd op 11 december 1986 onder het nummer 16933/CO/300, nr. 32quater van 19 december 1989, geregistreerd op 29 december 1989 onder het nummer 24679/CO/300, en nr. 32quinquies van 13 maart 2002, geregistreerd op 13 maart 2002 onder het nummer 61472/CO/300;

Overwegende dat de Richtlijn (EU) 2015/1794 het toepassingsgebied van de Richtlijn 2001/23/EG wijzigt;

Overwegende dat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 dient te worden aangepast aan deze wijziging;

Overwegende dat de Nationale Arbeidsraad hierover op 27 september 2016 het advies nr. 1.992 heeft uitgebracht;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen; - "l'Union des Classes moyennes"; - "De Unie van Zelfstandige Ondernemers"; - de Boerenbond; - "la Fédération wallonne de l'Agriculture"; - de Unie van Socialprofitondernemingen; - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - het Algemeen Belgisch Vakverbond; - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; op 27 september 2016 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing wanneer de overgang uitsluitend een of meer zeeschepen betreft.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is daarentegen wel van toepassing op de overgang van een zeeschip als onderdeel van de overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming, op voorwaarde dat de verkrijger onder de territoriale werkingssfeer van het Verdrag betreffende de Europese Unie valt of dat de overgegane onderneming of een gedeelte van een onderneming onder die werkingssfeer blijft.".

Commentaar De Richtlijn (EU) 2015/1794 vervangt artikel 1, lid 3 van de Richtlijn 2001/23/EG. Deze bepaling voorzag dat de Richtlijn 2001/23/EG niet van toepassing was op "zeeschepen". De uitsluiting gold dus voor de koopvaardij en de visserij.

In functie van deze uitsluiting werd ook in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis opgenomen dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn op zeeschepen.

Door de Richtlijn (EU) 2015/1794 worden de bepalingen van de Richtlijn 2001/23/EG onder bepaalde voorwaarden op een overgang van zeeschepen van toepassing gemaakt.

Er wordt geoordeeld dat voor de toepassing van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis op een overgang van zeeschepen dezelfde voorwaarden dienen te gelden.

Art. 2.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden er zich toe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^