Koninklijk Besluit van 22 december 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24quinquies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 b

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016205938
pub.
16/01/2017
prom.
22/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205938

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24quinquies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24bis van 6 december 1983, nr. 24ter van 8 oktober 1985 en nr. 24quater van 21 december 1993 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24quinquies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24bis van 6 december 1983, nr. 24ter van 8 oktober 1985 en nr. 24quater van 21 december 1993.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24quinquies van 27 september 2016 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24bis van 6 december 1983, nr. 24ter van 8 oktober 1985 en nr. 24quater van 21 december 1993 (Overeenkomst geregistreerd op 7 oktober 2016 onder het nummer 135342/CO/300) Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag;

Gelet op de Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, geregistreerd op 20 oktober 1975 onder het nummer 3558/CO/300, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24bis van 6 december 1983, geregistreerd op 4 januari 1984 onder het nummer 10542/CO/300, nr. 24ter van 8 oktober 1985, geregistreerd op 16 oktober 1985 onder het nummer 15135/CO/300 en nr. 24quater van 21 december 1993, geregistreerd op 11 januari 1994 onder het nummer 34717/CO/300;

Overwegende dat de richtlijn 75/129/EEG werd gecodificeerd door de richtlijn 98/59/EG en door deze laatste richtlijn werd opgeheven;

Overwegende dat de Richtlijn (EU) 2015/1794 het toepassingsgebied van de Richtlijn 98/59/EG wijzigt;

Overwegende dat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 dient te worden aangepast aan deze wijzigingen;

Overwegende dat de Nationale Arbeidsraad hierover op 27 september 2016 het advies nr. 1.992 heeft uitgebracht;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen; - "l'Union des Classes moyennes"; - "De Unie van Zelfstandige Ondernemers"; - de Boerenbond; - "la Fédération wallonne de l'Agriculture"; - de Unie van Socialprofitondernemingen; - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - het Algemeen Belgisch Vakverbond; - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; op 27 september 2016 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1.Artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag vervangen bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24ter van 8 oktober 1985 wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Artikel 1.Deze overeenkomst heeft tot doel de procedure van voorlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers in geval van collectief ontslag vast te stellen, conform richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag.".

Commentaar Artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 dient geactualiseerd te worden, aangezien de richtlijn 75/129/EEG werd gecodificeerd door de richtlijn 98/59/EG en door deze laatste richtlijn werd opgeheven. Artikel 8 van de richtlijn 98/59/EG stelt dat verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de richtlijn 98/59/EG.

Art. 2.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag vervangen bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24ter van 8 oktober 1985 wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 5.De ondernemingen die werknemers tewerkstellen in het kader van arbeidsovereenkomsten gesloten voor een bepaalde tijd of voor een bepaald werk, behalve wanneer dit ontslag plaatsvindt vóór het verstrijken van de overeenkomst of vóór de voltooiing van het werk, vallen niet onder de verplichtingen van onderhavige overeenkomst.".

Commentaar De Richtlijn (EU) 2015/1794 schrapt artikel 1, lid 2, punt c) van de Richtlijn 98/59/EG. Deze bepaling voorzag dat de Richtlijn 98/59/EG niet van toepassing was op "bemanningen van zeeschepen". De uitsluiting gold dus voor de koopvaardij en de visserij.

In functie van deze uitsluiting werd ook in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 opgenomen dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn op ondernemingen die vissers en zeelieden ter koopvaardij tewerkstellen.

Gezien de wijziging van de Richtlijn 98/59/EG door de Richtlijn (EU) 2015/1794 dient deze uitsluiting opgeheven te worden.

Art. 3.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 4 juni 2016.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden er zich toe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24quinquies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24bis van 6 december 1983, nr. 24ter van 8 oktober 1985 en nr. 24quater van 21 december 1993 Wijziging van de commentaar van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24bis van 6 december 1983, nr. 24ter van 8 oktober 1985 en nr. 24quater van 21 december 1993 Op 27 september 2016 hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag.

De wijziging aan artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 beoogt het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst in overeenstemming te brengen met het toepassingsgebied van de Richtlijn 98/59/EG, zoals gewijzigd door de Richtlijn (EU) 2015/1794.

De in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hebben het dan ook noodzakelijk geacht de commentaar van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 als volgt te wijzigen : Commentaar bij artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 De commentaar bij artikel 5 wordt vervangen als volgt : "Uit de geest en de economie van de in de inleiding bedoelde E.E.G.-richtlijn alsmede uit artikel 5 blijkt dat deze overeenkomst niet van toepassing is op de seizoenondernemingen.".

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^