Koninklijk Besluit van 22 december 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sedecies van 19 juli 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 be

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016206003
pub.
16/01/2017
prom.
22/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206003

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sedecies van 19 juli 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 sedecies van 19 juli 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 sedecies van 19 juli 2016 Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 28 juli 2016 onder het nummer 134299/CO/300) Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten, geregistreerd op 30 november 1981 onder het nummer 7488/CO/300;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst die het paritair comité nr. 322 voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren op 19 april 2016 heeft gesloten betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten, en die op 26 april 2016 onder het nummer 2016-5907 werd neergelegd bij de Griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen; - "l'Union des Classes moyennes"; - "De Unie van Zelfstandige Ondernemers"; - de Boerenbond; - "la Fédération wallonne de l'Agriculture"; - de Unie van Socialprofitondernemingen; - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - het Algemeen Belgisch Vakverbond; - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; op 19 juli 2016 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1.De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten, geregistreerd op 30 november 1981 onder het nummer 7488/CO/300, wordt door deze overeenkomst opgeheven.

Art. 2.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^