Koninklijk Besluit van 22 december 2020
gepubliceerd op 15 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020044324
pub.
15/02/2021
prom.
22/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044324

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020 Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 30 juli 2020 onder het nummer 159774/CO/145) Preambule Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel artikel 13, § 3 betreffende de lonen in de subsector van parken en tuinen te verduidelijken. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf met inbegrip van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen.

Zijn uitgesloten : het seizoens- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969. § 2. Onder "werknemers" wordt verstaan zowel de arbeiders als de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Toewijzing van de loonbarema's

Art. 2.§ 1. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel voor elke activiteit die in het koninklijk besluit dat het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf omschrijft is opgenomen, een toepasselijk loonbarema aan te wijzen. § 2. Onderhavige collectieve overeenkomst vertrekt van het koninklijk besluit inzake het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf van 17 maart 1972 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972). Dit koninklijk besluit is opeenvolgend gewijzigd door de volgende koninklijke besluiten :

Art. 3.Voor de verschillende activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf gelden de volgende loonbarema's : - Barema bloemisterij : 145.1; - Barema bosboomkwekerij : 145.2; - Barema boomkwekerij : 145.3; - Barema tuinaanleg : 145.4; - Barema fruitteelt : 145.5; - Barema groenteteelt : 145.6; - Barema champignonteelt : 145.7.

Art. 4.Voor de in de hierboven vermelde konink-lijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast : 1. De groenteteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloofteelt : barema groenteteelt - 145.6.

Voor de paddenstoelenteelt geldt : het barema champignonteelt - 145.7. 2. De fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken- en aardbeienteelt : barema fruitteelt - 145.5. 3. De bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen : barema bloemisterij - 145.1. 4. De boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt : barema boomkwekerij - 145.3.

Voor de bosboomkwekerij geldt : het barema bosboomkwekerij - 145.2. 5. De teelt van de tuinbouwzaden : één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwzaden waar het precies over gaat. 6. Het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België : barema tuinaanleg - 145.4. 7. Het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld : barema tuinaanleg - 145.4. 8. Het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector : één van de hierboven vermelde barema's in functie van het tuinbouwgewas waarop het onderzoek en de voorlichting betrekking hebben.9. De ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité : één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waar het precies over gaat. 10. De productie van potgrond, turf, schors en bodem verbeterende producten, voor zover geen ander paritair comité bevoegd is : barema bloemisterij - 145.1. 11. Het manueel oogsten van tuinbouwproducten : één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waarop de oogst betrekking heeft. 12. Het kweken van graszoden, voor zover het Paritair Comité voor de textielnijverheid of het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is : barema boomkwekerij - 145.3. 13. Het verhuren en onderhouden van planten en/of bloemen bij derden. Voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten : barema - 145.4.

Voor zover het verhuren en onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen : barema bloemisterij - 145.1 of barema boomkwekerij - 145.3 in functie van de planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat. 14. Het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden : barema fruitteelt - 145.5. HOOFDSTUK III. - Functieclassificatie Bloemisterij

Art. 5.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de bloemisterij (barema 145.1) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 Dit is de categorie waar werknemers zonder ervaring starten. Het is bijgevolg per definitie een tijdelijke categorie. Wie maximum 18 maanden deze functie heeft uitgeoefend en bijgevolg de nodige kennis/ervaring heeft opgedaan zal automatisch overgaan naar de hogere categorie. Via een inhoudelijke weging die de effectiviteit van de prestaties beoordeelt, kunnen werknemers vroeger overgaan naar categorie 2.

Categorie 2 Hiertoe behoren de basismedewerkers met ervaring. Zij beoefenen hun job onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt. Desalniettemin wordt van hen een zekere zelfstandigheid inzake de uitvoering van het werk verwacht. Zij worden niet geacht om polyvalent inzetbaar te zijn.

Categorie 3 Hiertoe behoren de werknemers die zelfstandig technische functies uitoefenen en hiertoe over een zekere polyvalentie inzake plantengroepen en taken moeten beschikken. Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk.

Categorie 4 Tot deze categorie behoren de werknemers die zelf leiding geven aan een groep van medewerkers uit de lagere categorieën. Behoren ook tot deze categorie: de werknemers die door de aard van de producten waarmee ze werken (bijvoorbeeld : plantenbeschermingsmiddelen) een grote verantwoordelijkheid dragen voor de planten enerzijds en voor hun collega's anderzijds.

Categorie 5 Voor bedrijven groter dan 50 werknemers kan via onderhandelingen op bedrijfsvlak bovenop de sectorale afspraken een extra categorie worden toegevoegd. Het gaat hier om werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid. Deze werknemers ontvangen hun order rechtstreeks van de leiding van de onderneming. Ze zijn bovendien eindverantwoordelijk voor de opdrachten en het product. Dit houdt ook in dat zij leiding moeten geven aan andere werknemers van categorie 3 en categorie 4 (die zelf reeds leiding geven aan een groep van medewerkers uit de lagere categorieën), en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. (Bos)boomkwekerij

Art. 6.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de bosboomkwekerij (barema 145.2) en boomkwekerij (barema 145.3) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 De werknemers met de nodige ervaring. Zij beoefenen hun job onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Er wordt van deze medewerkers een zekere zelfstandigheid gevraagd inzake de uitvoering van het werk. Zij worden geacht over een zekere polyvalentie te beschikken.

Categorie 2 De werknemers die zelfstandig technische functies kunnen uitoefenen en hiertoe over een polyvalentie beschikken inzake plantengroepen en taken.

Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk. De werknemer moet over een degelijke assortimentskennis beschikken.

Categorie 3 De werknemers die over een grotere polyvalentie beschikken en die zelf leiding geven aan een groep van medewerkers uit de lagere categorieën.

Behoren eveneens tot deze categorie : de werknemers die door de aard van het werk een eindverantwoordelijkheid dragen voor de totale afwerking van een gegeven opdracht en voor hun collega's anderzijds.

Categorie 4 De werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid. Zij zijn bovendien eindverantwoordelijk voor een groot gedeelte van de productie gebonden bedrijfsvoering en/of logistiek. Dit houdt in dat zij leiding moeten geven aan andere werknemers van alle lagere categorieën en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen.

Parken en tuinen

Art. 7.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen (barema 145.4) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 Hiertoe behoren de werknemers die starten zonder ervaring en zonder opleiding in de groensector en die niet zelfstandig kunnen werken.

Wie maximum 18 maanden deze functie heeft uitgeoefend, gaat over naar categorie 2.

Categorie 2 Tot deze categorie behoren de basiswerknemers met ervaring. Zij beoefenen hun job onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt. Desalniettemin wordt van hen een zekere zelfstandigheid inzake de uitvoering van het werk verwacht.

Zij worden niet geacht polyvalent inzetbaar te zijn.

Categorie 3 Hiertoe behoren de werknemers die zelfstandig alle technische functies uitoefenen en hiertoe over een zekere polyvalentie inzake taken moeten beschikken. Bijvoorbeeld : - Grondwerkzaamheden : bewerkingen, bemestingen, chemische en/of mechanische onkruidbeheersing,...; - Beplantingswerkzaamheden : snoeien, maaien, aanplanten, zaaien, aanbinden, gewasbescherming,...; - Constructiewerkzaamheden : bestratingen, tuinmuurtjes en -trappen, afsluitingen,...

Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk.

Categorie 4 Tot deze categorie behoren de werknemers die zelfstandig alle technische functies uitoefenen en hiertoe over een zekere polyvalentie inzake taken moeten beschikken. Bijvoorbeeld : - grondwerkzaamheden : bewerkingen, bemestingen, chemische en/of mechanische onkruidbeheersing,...; - beplantingswerkzaamheden : snoeien, maaien, aanplanten, zaaien, aanbinden, gewasbescherming,...; - constructiewerkzaamheden : bestratingen, tuinmuurtjes en -trappen, afsluitingen,...

Zij geven bovendien zelf leiding aan één of meerdere medewerkers uit de lagere categorieën en hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk en dat van hun medewerkers waaraan zij leiding geven.

Behoren ook tot deze categorie : a) de werknemers uit de categorie 3 die in hoofdzaak onderhoudswerkzaamheden verrichten langs wegen aangeduid met de verkeerstekens F5 en F9 en langs wegen met twee of meer baanvakken, gescheiden door een bezaaide of beplante middenberm;b) de werknemers uit de categorie 3 die regelmatig of in hoofdzaak boomverzorgingswerkzaamheden verrichten;c) de werknemers die regelmatig of in hoofdzaak gevaarlijke machines besturen of bedienen (cfr.graafmachine, klepelmaaier, hoogtewerker,...).

Categorie 5 Tot deze categorie behoren de werknemers die leiding moeten geven aan werknemers van de categorie 4.

Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk en dat van hun medewerkers waaraan zij leiding geven.

Fruitteelt

Art. 8.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de fruitteelt (barema 145.5) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 De werknemers met de nodige ervaring. De job wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een andere persoon.

De volgende kenmerken zijn van belang : - Zelfstandigheid; - Kwaliteitsbewustzijn; - Handigheid; - Inzetbaarheid voor meerdere taken.

Categorie 2 De werknemers die : - zelfstandig technische functies uitoefenen; en/of - leiding geven over (kleine) groep werknemers uit categorie 1.

De volgende kenmerken zijn van belang : basis van teelttechnische kennis.

Als voorbeeld verstaat men hieronder herkennen van ziekten en plagen en/of kennis hebben van gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Categorie 3 De werknemers die : - zelf leiding geven aan een groep medewerkers van categorie 1 en categorie 2.

Deze categorie is ook van toepassing voor werknemers die eindverantwoordelijkheid dragen.

Deze werknemers kunnen de werkgever vervangen gedurende korte tijd en nemen bijvoorbeeld zelf kleine beslissingen inzake teelt, werk en arbeiders.

Categorie 4 De werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid. Deze werknemers zijn eindverantwoordelijk voor een groot gedeelte van de productie gebonden bedrijfsvoering en/of logistiek.

De volgende kenmerken zijn van belang : - Leiding geven aan andere werknemers; - Volledige kennis teelt, ziekte en plagen; - Kennis kwaliteitsvereisten; - Vervanging van de werkgever gedurende langere tijd mogelijk.

Groenteteelt

Art. 9.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de glastuinbouw, groenten open lucht en witloofteelt (barema 145.6) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 De werknemers met de nodige ervaring. De job wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een andere persoon.

De volgende kenmerken zijn van belang : - Zelfstandigheid; - Kwaliteitsbewustzijn; - Handigheid; - Inzetbaarheid voor meerdere taken.

Categorie 2 De werknemers die : - zelfstandig technische functies uitoefenen; en/of - leiding geven over (kleine) groep werknemers uit categorie 1.

De volgende kenmerken zijn van belang : basis van teelttechnische kennis.

Als voorbeeld verstaat men hieronder herkennen van ziekten en plagen en/of kennis hebben van gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Categorie 3 De werknemers die : - zelfleiding geven aan een groep medewerkers van categorie 1 en categorie 2.

Deze categorie is ook van toepassing voor werknemers die eindverantwoordelijkheid dragen.

Deze werknemers kunnen de werkgever vervangen gedurende korte tijd en nemen bijvoorbeeld zelf kleine beslissingen inzake teelt, werk en arbeiders.

Categorie 4 Bedrijven van meer dan vijftig werknemers kunnen via onderhandelingen op bedrijfsvlak bovenop de sectorale afspraken een extra categorie toevoegen.

Deze categorie is voor werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid Deze werknemers zijn eindverantwoordelijk voor een groot gedeelte van de productie gebonden bedrijfsvoering en/of logistiek.

De volgende kenmerken zijn van belang : - Leiding geven aan andere werknemers; - Volledige kennis teelt, ziekten en plagen; - Kennis kwaliteitsvereisten; - Vervanging van de werkgever gedurende langere tijd mogelijk.

Champignonteelt

Art. 10.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de ondernemingen in de champignonteelt (barema 145.7) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 De werknemers die basiswerkzaamheden kunnen uitvoeren en die geen ervaring hebben in de champignonsector. Na afloop van deze opleidingsperiode gedurende 6 maanden gaan deze werknemers over naar categorie 2.

Categorie 2 De werknemers die instaan voor de volgende werkzaamheden of die de volgende hoedanigheid hebben : plukmedewerkers, werkvoorbereiders, inpakkers, kantinemedewerkers, fustmedewerkers, afwegers, poetspersoneel tijdens de teelt,...

Categorie 3 De werknemers van wie tot de essentie van hun takenpakket behoort om leiding te geven aan een groep van medewerkers -werknemers die behoren tot categorie 1 of 2. Deze werknemers kunnen tevens instaan voor kwaliteitscontrole van het geplukte product, voor de afweging en voor de praktische werkorganisatie.

In functie hiervan kunnen zij instructies geven aan medewerkers van categorie 1 en 2 aangaande plukwijze, de kwaliteit, de werkplanning en -organisatie.

Commentaar : In de ondernemingen met 50 en meer werknemers kan de werknemer die instaat voor het afwegen en het uitoefenen van een controle op de kwaliteit van het product tot categorie 3 behoren volgens de modaliteiten die in dit verband op ondernemingsvlak werden afgesproken.

Categorie 4 De werknemers die beschikken over een technische kennis (elektriciteit, klimatiseren, mechanica,...) en die tewerkgesteld zijn aan o.m. de volgende werken : grote schoonmaak tussen de teelten, meehelpen bij de uitvoering van de teelt, voertuigen (of heftrucks) besturen, machines die voor teelt nodig zijn besturen, onderhoud van machines en installaties, uitvoeren van herstellingen.

Categorie 5 In de ondernemingen met 50 en meer werknemers kan via onderhandelingen op ondernemingsvlak voorzien worden in een vijfde categorie van werknemers.

De drempel van 50 werknemers wordt berekend zoals voor wat betreft de organisatie van de sociale verkiezingen.

Tot deze categorie behoren de werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid onder de productiechef en ontvangen er hun orders rechtstreeks van. Zij geven leiding aan andere werknemers en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. HOOFDSTUK IV. - Loonvoorwaarden Bloemisterij

Art. 11.Op 1 januari 2020 worden de mini-mumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de bloemisterij (barema 145.1) geïndexeerd met 0,89 pct.. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2020 :

Categorie 1

11,09

Catégorie 1

11,09

Categorie 2

11,36

Catégorie 2

11,36

Categorie 3

11,51

Catégorie 3

11,51

Categorie 4

12,09

Catégorie 4

12,09

Categorie 5

12,64

Catégorie 5

12,64


(Bos)boomkwekerij

Art. 12.§ 1. Op 1 januari 2020 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de bosboomkwekerij (barema 145.2) geïndexeerd met 0,89 pct.. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2020 :

Categorie 1

12,40

Catégorie 1

12,40

Categorie 2

12,95

Catégorie 2

12,95

Categorie 3

13,31

Catégorie 3

13,31

Categorie 4

Minimaal 13,84

Catégorie 4

13,84 minimum


§ 2. Op 1 januari 2020 worden de minimumuurlo-nen en de werkelijk betaalde lonen voor de werk-nemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de boomkwekerij (barema 145.3) geïndexeerd met 0,89 pct.. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2020 :

Categorie 1

12,50

Catégorie 1

12,50

Categorie 2

13,07

Catégorie 2

13,07

Categorie 3

13,38

Catégorie 3

13,38

Categorie 4

Minimaal 13,92

Catégorie 4

13,92 minimum


Park en tuinen

Art. 13.§ 1. Op 1 januari 2020 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen (barema 145.4) geïndexeerd met 0,89 pct.. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2020 :

Categorie 1

13,08

Catégorie 1

13,08

Categorie 2

13,49

Catégorie 2

13,49

Categorie 3

14,33

Catégorie 3

14,33

Categorie 4

14,67

Catégorie 4

14,67

Categorie 5

15,46

Catégorie 5

15,46


§ 2. Op 1 januari 2020 worden de minimumuurlo-nen en de werkelijk betaalde lonen voor de werk-nemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de ondernemingen voor het inplanten en onder-houden van parken en tuinen (barema 145.4) geïn-dexeerd met 0,89 pct.. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 39 uren bedragen de minimumuur-lonen vanaf 1 januari 2020 :

Categorie 1

12,78

Catégorie 1

12,78

Categorie 2

13,17

Catégorie 2

13,17

Categorie 3

13,98

Catégorie 3

13,98

Categorie 4

14,33

Catégorie 4

14,33

Categorie 5

15,08

Catégorie 5

15,08


§ 3. Het minimumloon voorzien in artikel 13, § 1 en § 2 voor categorie 5 is eveneens van toepassing op : a) De werknemers uit de categorie 3 die tenminste 10 jaar ervaring hebben in categorie 3 in één of meerdere ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen;b) De werknemers uit de categorie 4 die tenminste 5 jaar ervaring hebben in categorie 4 in één of meerdere ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen. De tewerkstelling in een bepaalde categorie bij een andere werkgever van de sector kan bewezen worden met alle mogelijke middelen.

Fruitteelt

Art. 14.§ 1. Op 1 januari 2020 worden de mini-mumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de fruitteelt (barema 145.5) geïndexeerd met 0,89 pct.. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2020 :

Categorie 1

10,68

Catégorie 1

10,68

Categorie 2

11,46

Catégorie 2

11,46

Categorie 3

12,37

Catégorie 3

12,37

Categorie 4

Minimaal 12,91

Catégorie 4

12,91 minimum


§ 2. Op 1 januari 2020 worden de minimumuurlo-nen en de werkelijk betaalde lonen voor de werk-nemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de fruitsorteerbedrijven (barema 145.5) geïn-dexeerd met 0,89 pct.. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuur-lonen vanaf 1 januari 2020 :

Categorie 1

10,60

Catégorie 1

10,60

Categorie 2

11,38

Catégorie 2

11,38

Categorie 3

12,29

Catégorie 3

12,29

Categorie 4

Minimaal 12,82

Catégorie 4

12,82 minimum


Groenteteelt

Art. 15.Op 1 januari 2020 worden de mini-mumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de glastuinbouw, groenten open lucht en witloofteelt (barema 145.6), geïndexeerd met 0,89 pct.. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2020 :

Categorie 1

10,32

Catégorie 1

10,32

Categorie 2

10,86

Catégorie 2

10,86

Categorie 3

11,38

Catégorie 3

11,38

Categorie 4

Minimaal 11,92

Catégorie 4

11,92 minimum


Champignonteelt

Art. 16.Op 1 januari 2020 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de ondernemingen in de champignonteelt (barema 145.7), geïndexeerd met 0,89 pct.. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2020 :

Categorie 1

9,99

Catégorie 1

9,99

Categorie 2

10,13

Catégorie 2

10,13

Categorie 3

10,70

Catégorie 3

10,70

Categorie 4

11,37

Catégorie 4

11,37

Categorie 5

14,62

Catégorie 5

14,62


HOOFDSTUK V. - Minderjarige werknemers

Art. 17.Teneinde de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, worden de minimumuurlonen van de minderjarige werknemers als volgt vastgesteld : - 17 jaar = 85 pct.; - 15 en 16 jaar = 70 pct. HOOFDSTUK VI. - Anciënniteitstoeslag

Art. 18.§ 1. Op de minimumuurlonen wordt een anciënniteitstoeslag toegekend op basis van de anciënniteit in de onderneming. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt deze toeslag ... bij een anciënniteit van ... tot ... :

5 jaar

0,5 pct.

5 ans

0,5 p.c.

10 jaar

1 pct.

10 ans

1 p.c.

15 jaar

1,5 pct.

15 ans

1,5 p.c.

20 jaar

2 pct.

20 ans

2 p.c.

25 jaar

2,5 pct.

25 ans

2,5 p.c.

30 jaar

3 pct.

30 ans

3 p.c.

35 jaar

3,5 pct.

35 ans

3,5 p.c.

40 jaar

4 pct.

40 ans

4 p.c.


§ 2. De toeslag wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de vereiste anciënniteit. HOOFDSTUK VII. - Indexering

Art. 19.De loonbarema's worden jaarlijks, telkens op 1 januari gekoppeld aan de evolutie van de levensduurte in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, nr. 132769 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex. HOOFDSTUK VIII. - Forfaitaire premie

Art. 20.§ 1. Vanaf het kalenderjaar 2016 betaalt de werkgever elk jaar op 1 juli aan de werknemers een forfaitaire premie. Deze forfaitaire premie wordt enkel toegekend aan de werknemers die tijdens de referteperiode van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot 30 juni van het lopende kalenderjaar tewerkgesteld zijn geweest in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Onder "tewerkstelling" wordt begrepen de gewerkte en gelijkgestelde dagen zoals gedefinieerd in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 6 april 1967). § 2. Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode stemt het bedrag van deze brutopremie overeen met 55,00 EUR. Voor de deeltijdse werknemers zal de brutopremie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse arbeiders en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

Voor de werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen gedurende een volledig refertejaar, wordt de brutopremie pro rata temporis berekend.

Elke begonnen maand telt als 1/12. Bij uitdiensttreding wordt de premie verrekend met de laatste loonafrekening. § 3. Het bedrag van de premie wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en geregistreerd onder het nr. 132769/CO/145.

Na verhoging met 0,89 pct. bedraagt de premie op 1 januari 2020 59,48 EUR. § 4. Op ondernemingsvlak kan deze forfaitaire premie worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel (bij omzetting in maaltijdcheques verhoogt het werkgeversaandeel met 0,5 EUR per dag) mits het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst, neergelegd uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar en mits het bezorgen van een kopie van deze ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst aan de voorzitter van het Paritair Comité van het tuinbouwbedrijf.

Zolang er een verlenging van het basisakkoord bestaat op het niveau van het paritair comité, wordt de omzetting automatisch verlengd. HOOFDSTUK IX. - Geldigheidsduur

Art. 21.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 2020. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, geregistreerd onder het nr. 157431/CO/145.

Zij is gesloten voor een onbepaalde duur en kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen door middel van een opzeggingstermijn van drie maanden die per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité wordt betekend.

Art. 22.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve overeenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden

Loonbarema's geldend op 1 januari 2020

Tabel 1. Anciënniteitsverhoging (bloementeelt, boom- en bosboomkwekerijen, parken en tuinen, fruitteelt, groenteteelt, paddenstoelenteelt)

Vanaf 5 jaar anciënniteit

(+ 0,5 pct.)

Vanaf 10 jaar anciënniteit

(+ 1 pct.)

Vanaf 15 jaar anciënniteit

(+ 1,5 pct.)

Vanaf 20 jaar anciënniteit

(+ 2 pct.)

Vanaf 25 jaar anciënniteit

(+ 2,5 pct.)

Vanaf 30 jaar anciënniteit

(+ 3 pct.)

Vanaf 35 jaar anciënniteit

(+3,5 pct.)

Vanaf 40 jaar anciënniteit

(+4 pct.)


Tabel 2.

PC 145.010 Bloementeelt

Indexatie met 0,89 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

10,12

Categorie 1

11,09

Categorie 2

11,36

Categorie 3

11,51

Categorie 4

12,09

Categorie 5 (enkel 50+ werknemers ondernemingen)

12,64

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,08

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,62


PC 145.030 Boomkwekerijen

Indexatie met 0,89 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

11,33

Categorie 1

12,50

Categorie 2

13,07

Categorie 3

13,38

Categorie 4

Minimaal 13,92

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,94

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,79

Mobiliteitsvergoeding

0,0565/km

Forfaitaire premie mobiliteit

2-5 km

6,30

5-10 km

8,38

10-20 km

10,48

? 20 km

12,58


PC 145.020 Bosboomkwekerijen

Indexatie met 0,89 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

11,25

Categorie 1

12,40

Categorie 2

12,95

Categorie 3

13,31

Categorie 4

Minimaal 13,84

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,94

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,79

Mobiliteitsvergoeding

0,0565/km

Forfaitaire premie mobiliteit

2-5 km

6,30

5-10 km

8,38

10-20 km

10,48

? 20 km

12,58


PC 145.040 Parken en tuinen A

Indexatie met 0,89 pct.

Categorie 1

13,08

Categorie 2

13,49

Categorie 3

14,33

Categorie 4

14,67

Categorie 5

15,46

Vergoeding huisvesting

22,65

Vergoeding maaltijden

11,51

Scheidingsvergoeding

6,20

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,08

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,62

Mobiliteitsvergoeding

0,0565/km


PC 145.040 Parken en tuinen B

Indexatie met 0,89 pct.

Categorie 1

12,78

Categorie 2

13,17

Categorie 3

13,98

Categorie 4

14,33

Categorie 5

15,08

Vergoeding huisvesting

22,65

Vergoeding maaltijden

11,51

Scheidingsvergoeding

6,20

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,08

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,62

Mobiliteitsvergoeding

0,0565/km


PC 145.050 Fruitteelt

Indexatie met 0,89 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

9,26

Categorie 1

10,68

Catégorie 2

11,46

Categorie 3

12,37

Categorie 4

Minimaal 12,91

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,70

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,74


PC 145.050 Fruitsorteerbedrijven

Indexatie met 0,89 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

9,26

Categorie 1

10,60

Categorie 2

11,38

Categorie 3

12,29

Categorie 4

Minimaal 12,82

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,70

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,74


PC 145.060 Groenteteelt

Indexatie met 0,89 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

9,26

Categorie 1

10,32

Categorie 2

10,86

Categorie 3

11,38

Categorie 4

Minimaal 11,92

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,08

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,62


PC 145.060 Glastuinbouw

Indexatie met 0,89 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

9,26

Categorie 1

10,32

Categorie 2

10,86

Categorie 3

11,38

Categorie 4

Minimaal 11,92

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,08

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,62


PC 145.070 Champignonteelt

Indexatie met 0,89 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

9,99

Categorie 1

9,99

Categorie 2

10,13

Categorie 3

10,70

Categorie 4

11,37

Categorie 5 (enkel 50+ werknemers ondernemingen)

14,62

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,08

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,62


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota's (1) koninklijk besluit van 29 januari 1991 - Belgisch Staatsblad van 12 februari 1991;(2) koninklijk besluit van 12 augustus 1991 - Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1991;(3) koninklijk besluit van 13 november 1996 - Belgisch Staatsblad van 29 november 1996;(4) koninklijk besluit van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst sluiten - Belgisch Staatsblad van 26 april 2005;(5) koninklijk besluit van 20 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009204242 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie met toepassing van type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009204013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 19 mei 2009 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010 (1) sluiten - Belgisch Staatsblad van 30 september 2009;(6) koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffende type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen van 2011 (1) sluiten - Belgisch Staatsblad van 1 april 2011;(7) koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 17/01/2014 numac 2014024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2014, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financie sluiten - Belgisch Staatsblad van 30 januari 2014.

begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^