Koninklijk Besluit van 22 februari 2006
gepubliceerd op 17 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten teneinde bepaalde bedragen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen te koppelen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007091
pub.
17/03/2006
prom.
22/02/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten teneinde bepaalde bedragen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen te koppelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, inzonderheid op de artikelen 9bis, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003, 10bis, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003, en 12, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1977 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan sommige weddetrekkende militairen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001007036 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan militairen voor de verzorging van een erkende hond type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014004 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten tot toekenning van een vergoeding aan militairen voor de verzorging van een erkende hond, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001007054 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht sluiten houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het protocol van het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de krijgsmacht, afgesloten op 20 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 23 augustus 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 oktober 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 1 maart 1977 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan sommige weddetrekkende militairen, aan het koninklijk besluit van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001007036 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan militairen voor de verzorging van een erkende hond type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014004 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten tot toekenning van een vergoeding aan militairen voor de verzorging van een erkende hond, en aan het koninklijk besluit van 8 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001007054 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht sluiten houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht, van zuiver technische aard zijn, gezien ze enkel als doel hebben bedragen te vervangen door andere bedragen;

Overwegende de dringende noodzaak deze wijzigende bepalingen zo snel mogelijk in werking te laten treden om zonder dralen de toelagen en vergoedingen bepaald door deze besluiten, aan de levensduurte te koppelen, en zo de betrokken militairen zo spoedig mogelijk op een billijke wijze te bezoldigen zoals ze er rechtmatig aanspraak kunnen op maken;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan sommige weddetrekkende militairen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "achthonderd frank" worden vervangen door de woorden "14,74 EUR", en de woorden "vierduizend frank" worden vervangen door de woorden "73,68 EUR";2° het wordt aangevuld met het volgende lid : « De in dit artikel bedoelde bedragen worden gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de wedden van het personeel der ministeries.Ze worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. »

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001007036 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan militairen voor de verzorging van een erkende hond type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014004 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten tot toekenning van een vergoeding aan militairen voor de verzorging van een erkende hond, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, worden de woorden "2 700 frank (66,94 euro)" vervangen door de woorden "49,74 EUR", en de woorden "3 600 frank (89,25 euro)" worden vervangen door de woorden "66,31 EUR";2° het wordt aangevuld met het volgende lid : « De in dit artikel bedoelde bedragen worden gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de wedden van het personeel der ministeries.Ze worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. »

Art. 3.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001007054 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht sluiten houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "22 550 frank (559 euro)" vervangen door de woorden "415,34 EUR";2° in het tweede lid, worden de woorden "11 275 frank (279,50 euro)" vervangen door de woorden "207,67 EUR";3° het wordt aangevuld met het volgende lid : « De in dit artikel bedoelde bedragen worden gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de wedden van het personeel der ministeries.Ze worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^