Koninklijk Besluit van 22 februari 2017
gepubliceerd op 17 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 22.000,- EUR in het kader van de herstellingswerkzaamheden van de balkons van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en dit in toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federa

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017011146
pub.
17/03/2017
prom.
22/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011146

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


22 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 22.000,- EUR in het kader van de herstellingswerkzaamheden van de balkons van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en dit in toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en inzonderheid op artikel 1-01-5;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bijakte nr. 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat het begrotings-programma van het Samenwerkings-akkoord van 15 september 1993 een subsidie van 22.000,- EUR voorziet voor de "Stad Brussel";

Overwegende dat het noodzakelijk is om investeringen te doen om verdere waterschade aan het gebouw door middel van herstellingswerkzaamheden van de balkons te voorkomen;

Overwegende dat deze werken zullen leiden tot: 1) het herstellen van de epoxy bekleding van het balkon op de 5de verdieping van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 5 september 2016;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een facultatieve subsidie van tweeëntwintig duizend euro (22.000,- EUR) toegekend aan de "Stad Brussel" met zetel Grote Markt 1, te 1000 Brussel.

De subsidie wordt geboekt bij de basisallocatie 33.55.22.63.21.16 van het budget van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van het begrotingsjaar 2017.

Art. 2.De subsidie heeft als doel de opdrachten voor aanneming van werken te financieren die het mogelijk maken om de balkons van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te herstellen.

Art. 3.§ 1. De werken, die het voorwerp uitmaken van deze subsidie zullen worden uitgevoerd ten laste van het budget van de "Stad Brussel", die de betalingen zal uitvoeren met haar eigen gelden en met de subsidies. § 2. De in artikel 1 bedoelde subsidie zal aan de "Stad Brussel" worden betaald in één variabele schijf in functie van de vorderingsstaat van de uit te voeren werken en dit volgens de ordonnanceringsvoorwaarden die vastgelegd zijn in het protocolakkoord van 16 december 2016. De betaling van de schijf kan indien nodig over meerdere jaren worden verspreid.

De vrijgave van de voornoemde schijf van de subsidie moet uitdrukkelijk door de "Stad Brussel" worden aangevraagd door middel van in drievoud opgemaakte, gedateerde en ondertekende schuldvorderingsverklaringen. § 3. De Directie Vervoerinfrastructuur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Voorlopig Bewindstraat nr. 9-15 te 1000 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4.De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^