Koninklijk Besluit van 22 januari 2013
gepubliceerd op 08 februari 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011077
pub.
08/02/2013
prom.
22/01/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit besluit beoogt enkele praktische aanpassingen door te voeren aan de procedures voor de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken (hierna ook : de « Ethische Commissie » of « de Ethische Commissie voor de telecommunicatie ») en de presentievergoedingen toegekend aan haar leden te brengen op een niveau dat aansluit bij het niveau van presentiegelden dat normaal wordt toegekend binnen de federale overheid.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 geeft alsnog uitvoering aan het commentaar dat de afdeling wetgeving van de Raad van State gaf in zijn advies nr. 42.279/4 van 7 februari 2007 over de definities, opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten.

Kort samengevat was de Raad van State in dat advies van oordeel dat de in het koninklijk besluit gegeven definities onverenigbaar waren met de wettelijke bevoegdheid voorbehouden aan de Ethische Commissie om te bepalen wat een « betalende dienst via een elektronische-communicatienetwerk » is en wie een dergelijke dienst aanbiedt.

Conform de in het advies van 7 februari 2007 opgenomen analyse, is de Ethische Commissie in haar eerste uitspraken (die onder meer de presentatie van de tariefvermeldingen in reclames betrof) overigens afgeweken van de definities in het besluit van 1 april 2007.

Zoals uitgewezen in een nota van de Ethische Commissie aan de voogdijminister ligt de regeling voor presentiegelden toegekend aan de leden van de Ethische Commissie niet in lijn met de regelingen die terzake gelden voor andere federale commissies, instituten, enzovoort.

De presentievergoedingen worden door middel van artikel 2 dan ook opgetrokken tot een redelijk niveau en de voorwaarden voor het bekomen van die vergoedingen worden versoepeld.

Gelet op de bevoegdheden van de Kanspelcommissie ten aanzien van de mediaspelen bedoeld in Hoofdstuk IV/2 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en om correct te kunnen oordelen over de toepassing van artikel 57 van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie, is het noodzakelijk dat het secretariaat tevens een verzoek tot onderzoek kan richten tot de Kansspelcommissie. Artikel 3 van dit besluit beoogt dit te realiseren.

Artikel 4 beoogt de geviseerde artikelen aan te passen aan de omstandigheid dat artikel 17 van de wet van 31 mei 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011220 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake telecommunicatie sluiten houdende diverse bepalingen een bijkomende procedurestap in artikel 134 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten heeft ingevoerd (met name het opstellen door het secretariaat van een schriftelijk verslag en het in aanmerking nemen van de eventuele repliek van de dienstenaanbieder, vooraleer de Ethische Commissie zich kan uitspreken over de naleving van de Ethische Code voor de telecommunicatie).

Omdat het niet altijd duidelijk is in welke gevallen een dossier « niet per e-mail kan worden verzonden », stelt artikel 5 geen hiërarchie meer in tussen het verzenden van het dossier per e-mail of per fax. Het secretariaat krijgt dus de keuze om de meest zekere en efficiënte wijze van verzending te bepalen.

De wijzigingen aan de artikelen 27 en 28 van het besluit van 1 april 2007 worden proactief voorgesteld. Er zijn bij de Ethische Commissie en haar secretariaat op het ogenblik van het opstellen van dit ontwerp geen spoedprocedures aan de gang.

Artikel 6 beoogt mutatis mutandis hetzelfde te bereiken als artikel 5.

Artikel 7 schaft de toekenning van uitgebreidere antwoord- of uitnodigingstermijnen aan een buitenlandse dienstenaanbieder af. Een dergelijke regeling, die het beheer van de procedures complexer maakt, is niet meer verantwoord in een tijd waarin verschillende ICT-instrumenten het toelaten om uitnodiging, berichten en dossiers quasi in real time ter kennis te brengen van buitenlandse dienstenaanbieders.

Artikel 8 behoeft geen commentaar.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedwaardige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Raad van State Afdeling Wetgeving

Advies 52.619/4 van 9 januari 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken' Op 20 december 2012 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 9 januari 2013. De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Colette Gigot, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne Vagman, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 9 januari 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. Het eerste lid moet als volgt worden geredigeerd : « Gelet op de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, artikel 134, § 1, gewijzigd bij de wetten van 31 mei 2011 en 10 juli 2012;». 2. In een nieuw lid moet worden verwezen naar het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten 'betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken', waarin het ontwerp wijzigingen beoogt aan te brengen (1). 3. Het lid met betrekking tot het advies van de Raad van State moet als volgt worden geredigeerd : « Gelet op advies 52.619/4 van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 » (2). 4. Van de voordragende minister hoeven van de hem toegekende bevoegdheden alleen die te worden vermeld waarop het onderzochte ontwerpbesluit betrekking heeft (3).5. De aanhef moet dienovereenkomstig worden aangepast. Dispositief Artikel 4 Opdat de artikelen 12, tweede lid, en 29, tweede lid, van het te wijzigen besluit beter in overeenstemming zouden zijn met artikel 134, § 2, vierde lid, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten 'betreffende de elektronische communicatie', verdient het aanbeveling om in die bepalingen niet alleen de woorden « het verslag van het secretariaat over het dossier » in te voegen, maar de woorden « het verslag van het secretariaat over het dossier, de eventuele repliek van de vermoedelijke overtreder ».

Artikel 4 van het ontwerp moet dienovereenkomstig worden aangevuld.

Artikel 8 Men schrijve « De minister » in plaats van « Onze Minister ».

De griffier, C. GIGOT. De voorzitter, P. LIENARDY. _______ Nota's (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab Wetgevingstechniek, aanbeveling 30. (2) Ibid., aanbeveling 36.1 en formule F 3-5-2. (3) Ibid., aanbeveling 41.

22 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, artikel 134, § 1, gewijzigd bij de wetten van 31 mei 2011 en 10 juli 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 10 december 2012;

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie van 18 april 2012;

Gelet op het advies 52.619/4 van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « die geen lid zijn van het Rijkspersoneel in de zin bepaald door het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel, » worden geschrapt;2° de woorden « die minstens twee en een half uur duurt » worden vervangen door de woorden « waarop zij aanwezig zijn »;3° het getal « 125 » wordt vervangen door het getal « 250 »;4° het getal « 12,5 » wordt vervangen door het getal « 75 ».

Art. 3.Artikel 7, § 3, derde lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende : « 4° de overheidsdienst belast met de bescherming van de spelers in het kader van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. ».

Art. 4.In artikel 12, tweede lid, en artikel 29, tweede lid, van hetzelfde besluit worden telkens de woorden « het verslag van het secretariaat over het dossier, van de repliek van de betrokken dienstenaanbieder » ingevoegd tussen de woorden « de ingediende stukken » en de woorden « en, in voorkomend geval ».

Art. 5.In artikel 27, § 3, eerste lid, en artikel 28, § 1, van hetzelfde besluit worden telkens de woorden « indien het dossier niet per e-mail kan worden verzonden » opgeheven.

Art. 6.In artikel 27, § 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « indien de uitnodiging niet per e-mail kan worden verzonden » geschrapt.

Art. 7.Artikel 40 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^