Koninklijk Besluit van 22 januari 2018
gepubliceerd op 07 februari 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van off

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018010416
pub.
07/02/2018
prom.
22/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010416

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


22 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 11, § 4, eerste lid, 3°, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsmaatregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Onderhandelingscomité N-421 van het militair personeel, gesloten op 21 april 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 20 juni 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 31 juli 2017 en 26 oktober 2017;

Gelet op het advies 62.529/4 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 7, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsmaatregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014007188 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor promotie op diploma en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 2° wordt aangevuld met een zin, luidende : "c) hetzij van de werving voor een loopbaan van beperkte duur."; b) de bepaling onder 3° wordt aangevuld met een zin, luidende : "d) hetzij van de werving voor een loopbaan van beperkte duur.".

Art. 2.In artikel 15 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014007188 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor promotie op diploma en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen sluiten, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 3.In bijlage A, tabel 10, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 februari 2006 en 14 maart 2014, worden de woorden ", behorend tot de normale, bijzondere of aanvullende werving, of houders van een diploma van bachelor (of gelijkwaardig) die promotie op diploma hebben gedaan" opgeheven.

Art. 4.In bijlage A, tabel 11, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014007131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van off sluiten, worden de woorden ", behorend tot de normale, bijzondere of aanvullende werving, of houders van een diploma van bachelor (of gelijkwaardig) die promotie op diploma hebben gedaan" opgeheven.

Art. 5.De artikelen 1, 3 en 4 van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2017.

Art. 6.Artikel 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 januari 2017.

Art. 7.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^